Poslanec Kugler navrhol megalomanskú výstavbu na poli za železničnou traťou

up04-hai-sVrakunský poslanec Ladislav Kugler navrhol na zastupiteľstve 27.9. zmenu územného plánu, ktorá okrem iného umožní zastavať plochu s výmerou 200 ha (!) malopodlažnými domami. Takáto výstavba by spôsobila nárast obyvateľov Vrakune o niekoľko tisíc! Zmenu navrhol bez toho, aby bola podložená urbanistickou štúdiou, ktorá by vyhodnotila vplyv takejto výstavby, napr. aj na kolabujúcu dopravu vo Vrakuni.

Našťastie poslanec Štubniak navrhol stiahnutie tohto bodu z programu, pričom argumentoval tým, že takéto vážne rozhodnutie sa musí poriadne prerokovať vo všetkých komisiách, čo sa však nestalo. Nakoniec Kugler stiahol svoj návrh zo septembrového zastupiteľstva, môžeme však očakávať, že sa objaví opäť už na decembrovom zastupiteľstve.

Kuglerov návrh je napísaný narýchlo, zle a tak, aby sa ľudia, ktorí sa nevyznajú v územnom plánovaní, nedozvedeli, že návrh umožňuje výstavbu obrovských rozmerov. Okrem toho napr. ľudia s priezviskom Kugler a Kuglerová môžu získať zmenou územného plánu niekoľkonásobné zvýšenie ceny svojich pozemkov.

Tu si pozrite návrh, ktorý predložil Kugler do zastupiteľstva: 20160927-mz-16-navrh-zmien-a-doplnkov-k-up

200 hektárov plochy na zastavanie a 10 tisíc nových obyvateľov

Najkontroverznejšie časti návrhu sú H a I. Sú to plochy za železničnou traťou, kde je teraz pole. Podľa návrhu by sa mohli zastavať bytovými domami do 4 poschodí.

up04-hai-2

Plocha H má približne 112 ha a plocha I má 88 ha, spolu teda je to 200 ha, ktoré by bolo možné zastavať. Pre porovnanie sídlisko vo Vrakuni má 92 ha. Kugler tu navrhuje malopodlažnú výstavbu, občiansku vybavenosť, obchod a služby a športové priestory. V návrhu však nie je napísané, v akom pomere majú byť tieto aktivity na území umiestnené. Čo kde presne bude má určiť až urbanistická štúdia, teraz však žiadna nie je. Takže nikto nemôže vylúčiť, že na území bude nakoniec prevažovať výstavba bytov. Teoreticky môžu bytmi zastavať takmer celú plochu – Kuglerov návrh toto nevylučuje.

Poďme spočítať, koľko ľudí by mohlo bývať na týchto dvoch plochách s rozlohou 200 ha: Podľa platného územného plánu by sa tu mohli postaviť bytové domy do 4 poschodí. Podlahová plocha bytových domov môže byť najviac 1,1-násobkom plochy celého územia. V našom prípade je to až vyše 2 milióny (!!!) štvorcových metrov, ak by sa zastavala takmer celá plocha. Ak by sme však počítali, že sa zastavia len polovica územia, tak by tu mohlo pribudnúť 5 tisíc bytov po 200m2, v ktorých by mohlo bývať priemerne 10.000 ľudí. A to počítame, že na výstavbu bude určená len polovica plochy. Návrh však umožňuje zastavať takmer celú plochu, v takom prípade by tu mohlo pribudnúť 20 tisíc obyvateľ – kompletná druhá Vrakuňa.

Aký vplyv by to malo na život vo Vrakuni a najmä na dopravu si ani nevieme predstaviť.

Bianko šek pre starostu a mestských poslancov

Pozrite si napríklad návrh na zmenu územného plánu pre pole za železničnou traťou:

up01

V návrhu nie je vôbec nič presne určené. Majú tu byť funkcie: 102-malopodlažné bytové domy, 202-občianska vybavenosť, 401-šport a 502-obchod a služby. Návrh však neurčuje, v akom pomere majú byť  na území zastúpené.

Okrem toho územný plán vyžaduje určiť aj mieru zastavania územia. Pre funkciu 102- malopodlažné bytové domy pripúšťa regulačné kódy od A po E. Kód A dovoľuje, aby podlažná plocha nadzemných podlaží bola najviac 20% celkovej plochy územia. Kód E dovoľuje, aby táto plocha bola až 110% plochy územia. Rozdiel medzi týmito regulačnými kódmi je až 5-násobok v miere zastavania územia.

Kugler vo svojom návrhu teda ani bližšie neurčil, akú mieru zastavania navrhuje. Poslanci mu mali schváliť návrh, ktorý umožňuje čo najväčšiu mieru voľnosti pri ďalšom schvaľovaní.

V návrhu sa píše, že pre plochu bude vypracovaná urbanistická štúdia. Vrakunskí poslanci však mali schváliť zmenu územného plánu ešte pred urbanistickou štúdiou. Mali sa tak vzdať svojho práva určovať, čo kde vo Vrakuni bude.

Právo rozhodovať, čo sa kde postaví, by potom mohol na seba zobrať starosta, ktorý by mohol dať vypracovať urbanistické štúdie. V štúdii by potom mohlo byť napr. 50% plochy na byty s reguláciou A a 50% na zvyšné funkcie. Alebo by tam mohlo byť 90% plochy na byty s reguláciou E a 10% na zvyšné funkcie. Sú to dva veľmi rozdielne návrhy, rozdiel v podlahovej ploche bytov je až 10-násobok.

Súčasťou návrhu však nie je návrh na vypracovanie štúdií. Nie je tu ani návrh na vyčlenenie peňazí na takéto štúdie. Napriek tomu však tento návrh už určuje zmenu územného plánu. Návrh určuje, že mestskí poslanci majú túto zmenu plánu zapracovať do územného plánu Bratislavy. Takže urbanistické štúdie sú nepotrebné.

Normálny postup by bol, že by sa najskôr vypracovali urbanistické štúdie. Pred tým by sa ešte malo urobiť zadanie na urbanistické štúdie, ktoré by schválili poslanci. Až na základe štúdie by vrakunskí poslanci schválili návrh zmenu územného plánu.

Keďže však ide naozaj o obrovské územie s vážnym vplyvom na mnohé oblasti nášho života, tak by bolo vhodné, aby Vrakuňa pre toto územie vypracovala územný plán zóny! Pri vypracovaní územného plánu zóny majú nielen poslanci ale aj my obyvatelia máme rôzne občianske práva, ako ovplyvniť, čo na území bude.

Poslanec Kugler sa však veľmi ponáhľal.

Poslanci na komisii súhlasili s Kuglerovým návrhom

Prečítajte si zápis z komisie územného rozvoja k návrhu územného plánu: 20160907-zapisnica-komisie-urazp-zo-dna-07-09-2016

Návrh schválili všetci 4 prítomní poslanci bez akýchkoľvek pripomienok. Za hlasoval aj poslanec Milan Šindler. Šindler bol aj mestským poslancom a zúčastnil sa schvaľovania kontroverznej Zmeny územného plánu číslo 2 v roku 2011. Takže Šindler veľmi dobre rozumie o čo v návrhu ide.

V zápisnici sú aj mená členov komisie, ktorí sa zúčastnili a hlasovali za.

V podkladoch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zápisnica z komisie chýbala.

Žiadna iná komisia o tomto superdôležitom návrhu nerokovala!

Pozemky tu vlastnia aj Kuglerovci

Na ploche I je aj parcela číslo 3212/31 a parcela 3212/117, ktorých vlastníkom je Ladislav Kugler narodený v roku 1963. Plocha týchto parciel je 11.529m2 a 5.094m2. Ich cena, ak by sa stali stavebnými s cenou 200€/m2, by bola vyše 3 milióny eur.

Ďalšiu parcelu s číslom 3212/118 a plochou 7035m2 vlastnia Alžbeta Kuglerová narodená v roku 1938 a Ladislav Kugler narodený v roku 1932. Cena takéhoto stavebného pozemku by bola 1,4 milióna eur.

Pozor: katasterportal.sk neumožňuje presné určenie majiteľa. Netvrdím preto, že poslanec Kugler a majiteľ spomenutých pozemkov sú ten istý človek alebo sú príbuzní.

Poslanec Kugler by však mal tieto veci vysvetliť. Pretože pri nástupe do funkcie poslanca sľuboval aj, že bude ochraňovať záujmy obce. Pokiaľ je však podozrenie z konfliktu záujmov – svojich súkromných a obecných, mal by to zverejniť a zdôvodniť.

Ak si chcete vyhľadať nehnuteľnosti na základe priezviska majiteľa nehnuteľnosti, môžete tak urobiť na stránke www.katasterportal.sk, v ľavom hornom rohu vyberte Vyhľadávanieà Vlastníci. Ďalej vyplňte Kraj – Bratislavský, okres – Bratislava II a obec BA-m.č. Vrakuňa. Kliknutím na list vlastníctva si zobrazíte list vlastníctva tu si ďalej môžete zobraziť parcely. Parcely je možné zobraziť na mape. Pre zobrazenie mapy musíte mať nainštalovaný direct x.

Aj plochu E vlastní Alžbet Kuglerová

Zaujímavá zmena je aj pri čističke odpadových vôd:

up09-e

Plocha sa takmer presne kryje s parcelou 3166/4, ktorá má plochu 10.035m2. Na jej liste vlastníctva LV5672 je uvedená Alžbeta Kuglerová, narodená v roku 1938.

Návrh predkladá poslanec Kugler.

Problém s touto plochou môže byť v tom, že je pravdepodobne v ochrannom pásme čističky odpadových vôd a pravdepodobne by sa tu nemali plánovať dlhodobejšie aktivity pre ľudí.

Utajovanie informácií

Takýto je popis zmeny územného plánu pre pole za traťou:

up05

Kto vie, čo znamená navrhovaný stav 102, 202, 401, 502?

Popis zmien je taký, že mu takmer nikto nemôže rozumieť. Odhadujem, že vo Vrakuni sú asi 10 ľudia, ktorí dokážu na prvý pohľad odhadnúť, že sa ide zastavať 200ha pole. V návrhu vôbec nie je napísané, že by sa mali stavať nové byty. Sú tu len číselné kódy, ktoré nikomu z nás nič nehovoria.

Návrh na zmenu územného plánu je tiež stručný a vôbec nič nehovorí:

Predložiť Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR so žiadosťou o ich prerokovanie a zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Jadro je potom v prílohách. Prílohy však napríklad náš miestny úrad nezverejňuje spolu s uzneseniami, pretože naozaj všetko podstatné má byť v samotnom texte uznesenia.

Takto sa stane, že sa vlastne takmer nikto nedozvie, akú zmenu územného plánu poslanci schválili: v zozname uznesení nebude vôbec nič konkrétne. Jediné miesto, kde by sa zvedavci mohli dozvedieť sú materiály, ktoré išli do zastupiteľstva. Tie však nikto vo Vrakuni nečíta, Vrakuňa ich dokonca zverejňuje iba zhruba posledný rok, až potom, čo sme začali tieto materiály zverejňovať tu. Navyše materiály na septembrové zastupiteľstva zverejnil úrad ako jeden pdf súbor s veľkosťou 24MB a 322 stranami. Štúdium takéhoto dokumentu je pre vrakunčanov nemožné, dokonca aj poslanci s tým majú problémy.

Kugler si dal veľmi záležať na tom, aby takmer nikto z jeho návrhu nič nezistil.

Toto sú však komunistické praktiky. Územný plán je najdôležitejší demokratický inštitút v obecnej politike po voľbách. Koho z nás nezaujíma, či mu bude stáť za domom spaľovňa alebo lesopark? Je preto trestuhodné, ak sa takéto dôležité zmeny robia za našimi chrbtami. Na dôvažok, ak ich strojcom je poslanec zo strany, ktorá má v názve demokratická a kresťanská.

Správne by mali byť všetky zmeny dosť presne popísané v texte uznesenia. Pozrite, ako to robia iné samosprávy:

http://vrakuna.net/wp-content/uploads/2016_zmen-up-svit.pdf

http://www.svidnik.sk/data/files/aktuality/2015/zmena_upn.pdf

Vydieranie zmenami, ktoré potrebujeme

V návrhu sú aj zmeny, ktoré sú pre nás dobré. Napr. mal by zamedziť sa zastavaniu nábrežia Malého Dunaja, kde bývajú kolotoče. Pretože súčasný stav umožňuje tu stavať vybavenosť a byty:

up06-a

Alebo je v návrhu je zeleň pri kostole:

up07-b

Alebo zamedzenie výstavby na dvore ZŠ Železničná:

up08-c

Všetky tieto zmeny sú však fajn. Nesmú sa však spájať so zmenami, ktoré sú vyslovene škodia Vrakuni. Je to však bežná praktika v Bratislave spájať protichodné zmeny do jedného návrhu. Demokracia je však o niečom inom.

Mnohé zmeny už bolia schválené v roku 2012

Niektoré zmeny už raz MZ schválilo uznesením Uznesenie c. 325/2012 zo dna 18. 09. 2012. Tu je návrh uznesenia, schválili ho bez zmeny:

http://vrakuna.net/wp-content/uploads/vrakinfo01_2_17.pdf

V tomto uznesení z roku 2012 boli už zaradené rovnaké plochy ako sú v tomto návrhu plochy D, J, G a E. To znamená, že poslanci by mali ešte raz schvaľovať to, čo už bolo schválené v roku 2012. Tento nový návrh nie je úplne rovnaký ako ten z roku 2012. Toto vytvára právnu neistotu. Podľa návrhu z roku 2012 už Magistrát koná, zmeny rozdelilo na niekoľko priorít, tieto z roku 2012 sa zatiaľ asi nedostali do procesu zmeny územného plánu.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Ďalšia výstavba na sídlisku. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)