Niekoľko slov k pripravovanému prenájmu Zdravotného strediska Bebravská

V zmysle zákona 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení , v znení neskorších zmien a doplnkov obec – Mestská časť  pri výkone samosprávy okrem iného  utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Je zrejmé, že tejto povinnosti sa obec nemôže zbaviť presunom na obchodnú spoločnosť, ktorej prvoradým cieľom je podnikanie za účelom vytvárania zisku. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je o vytváraní zisku, ale o poskytovaní základnej služby občanom. V tejto službe nemôže obec a jej orgány, t.j. starostu a miestne zastupiteľstvo, nahradiť žiadna obchodná spoločnosť. Je nemysliteľné, aby budúcich 30 rokov rozhodoval o druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ( výbere ambulancií, štruktúre lekárov, cenách za prenájom, …) konateľ obchodnej spoločnosti a nie starosta a poslanci MZ.

Pochybný prenájom formou prípadu osobitného zreteľa

Spôsob predkladania materiálu na poslednú chvíľu bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie resp. výberového konania len potvrdzuje, že to nie je všetko s kostolným poriadkom. Ešte viac o pochybnostiach o dobrom úmysle hovorí návrh spôsobu prenájmu ako prípad osobitného zreteľa.

Zákon o majetku obcí v súvislosti s prevodom vlastníctva majetku obce a prenechávaním tohto majetku do nájmu podľa § 9a ods. 8 písm. e) a ods. 9 písm. c) zákona nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, pri ktorých obec nie je povinná postupovať podľa § 9a ods. 1 až 7 zákona. Malo by ísť o prípady, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa zákona, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady.

Mohlo by ísť napr. o prevody alebo užívanie majetku obce na účely poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu, prevody pozemkov nízkej výmery, prevody majetku malej hodnoty a pod..

Tu však nejde o prenájom majetku obce zdravotníckemu zariadeniu ale presne naopak. MČ chce ako prípad osobitného zreteľa prenajať zverený majetok – zdravotné stredisko na Bebravskej ulici na 30 rokov obchodnej spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o.  Nie je pochybnosť, že prokurátor by takto schválené a starostom podpísané uznesenie poslancov napadol a žiadal anulovať. To naozaj nie je prípad osobitného zreteľa ale racionálne naplánovaný podfuk ohýbaním zákona podľa potrieb.

Vôbec nie je premyslená ekonomická stránka prenájmu

Nikde v materiáli nie je  ekonomické zhodnotenie deklarovanej „výhodnosti prenájmu“ a to ani zo strany MČ ani zo strany Spokojného bývania. Bolo by nesmierne zaujímavé vidieť zo strany Spokojného bývania návratnosť investície vo výške cca 600 tis € pri ročnej cene nájmu 36 tis. € (ďalších nákladoch)  a dobe nájmu 30 rokov.  Nikde ani zmienka o očakávaných príjmoch z nájmu. Zrejme pri tom chvate nebol čas na seriózne analýzy a prepočty. Len tak mimochodom,  k súčasnej platnej cene nájmu bude fakturovaná DPH v súlade s platnou právnou úpravou (Spokojné bývanie je platiteľ DPH). Takže doteraz DPH nie je fakturovaná (MČ nie je platiteľ DPH) a po novom bude . T.j. všetkým lekárom sa okamžite zvýši cena nájmu o 20 % bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

Projektovú dokumentáciu na obnovu a opravu Zdravotného strediska „ prerokuje“ Dozorná rada spoločnosti Spokojné bývanie – naozaj výhra. To je vskutku kompetentný orgán na prerokovanie projektu obnovy zdravotného strediska.

Prečo má byť Spokojné bývanie práve v zdravotnom stredisku?

Spoločnosť Spokojné bývanie, s.r.o. musí uvoľniť doterajšie prenajímané priestory na Toplianskej ulici. A čuduj sa svete, MČ ponúka na prenájom (formou osobitného zreteľa) priestory zdravotného strediska, pričom už minimálne dva roky nemá obsadené nové  priestory v tzv. Objekte 221, za ktoré má doteraz len náklady (energie, prevádzka, upratovanie, …) bez akéhokoľvek príjmu z prenájmov.

Zaujímavé je aj konštatovanie, že vytvorením sídla spoločnosti Spokojné bývanie v zdravotnom stredisku nedôjde k zmenšeniu plôch, ktoré sú využívané pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To hádam ani netreba komentovať.

Páni poslanci si už zrejme nepamätajú, že pôvodným zámerom výstavby či dostavby objektu 221 bolo vytvorenie jedného centrálneho priestoru v centre Vrakune pre vybavovanie záležitostí občanov t.j. Miestneho úradu, správy bytov – Spokojného bývania a tiež viacúčelovej sály pre organizovanie schôdzí vlastníkov bytov, zhromaždení občanov či kultúrnospoločenských podujatí. Boli toho niekoľko rokov plné Vrakunské noviny aj Vrakunské listy.  Alebo ich vtedy nečítali?

 

Akú odpoveď dostaneme od  pána starostu a poslancov MZ Vrakuňa ?

Tešíme sa na dôkladné zdôvodnenie, podložené serióznou ekonomickou a právnou analýzou a podrobené verejnej diskusii.

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)