Vrakunskí poslanci dali jasne najavo, že na Slatinskej chcú športovisko

V pondelok 14.4. prijali vrakunskí poslanci uznesenie, v ktorom deklarujú, že na Slatinskej má byť športovisko. Zároveň žiadajú zmenu funkčného využitia tejto plochy z výstavby bytov na športovanie. Uznesenie predložil vrakunský poslanec Drozd.

Po niekoľkých desaťročiach obchádzania tohto problému urobili naši poslanci to, čo bolo treba. Stále však môže byť vybudovanie športoviska na tomto mieste v nedohľadne: musí sa vyriešiť reštitúcia a musí sa urobiť zmena územného plánu. Napriek tomu sú možnosti ako zveľadiť toto miesto už teraz.

Ďalšie kroky

Magistrát musí vyriešiť reštitučný nárok na časť pozemku. Magistrát musí napadnúť na súde dvojité vlastníctvo na často pozemku, čo ale asi neurobí pre nedostatok peňazí. Obidve veci sa môžu ťahať ešte dlhé roky. Pozrite tiež: http://vrakuna.net/2014/02/12/poslanci-vybudujte-sportovisko/

Magistrát musí pripraviť zmenu územného plánu a mestskí poslanci ju musia schváliť. Na Magistráte sú už teraz stovky požiadaviek na zmenu územného plánu. Aj táto cesta je veľmi časovo náročná pre úplne zlé fungovanie schvaľovania územného plánu.

Už teraz však môže mestská časť zakúpiť a namontovať mobilné športové zariadenia, ktoré by neboli priamo viazané na túto plochu, napríklad streetbalové koše, stĺpiky pre volejbal a nohejbal alebo u-rampu pre skateboardistov.

Veľa by mohli urobiť aj obyvatelia, ak by sa dokázali spojiť a svojpomocne alebo s pomocou grantov tu niečo užitočné urobiť.

Uznesenie, ktoré schválili

A/                                                                 berie na vedomie

Dôvody podania žiadosti:

–          Mestská časť Bratislava- Vrakuňa dlhodobo rieši nepriaznivý stav funkčného využitia verejných priestranstiev na športové aktivity.

–          Spevnená plocha na pozemku parc. č. 3685 o výmere 3260 m2, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, nezverený do správy Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, medzi Slatinskou – Hnileckou – Bebravskou ulicou bola a  je dlhoročne využívaná na športové aktivity.

–          Už v čase zahájenia výstavby sídliskovej časti bolo v územných plánoch zaradené toto územie pre zriadenie detského ihriska.

–          Záujmový pozemok definuje celomestská územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta  ako súčasť územia určeného pre funkčné využitie viacpodlažnej zástavby obytného územia, kód funkcie 101.

–          Nakoľko územný plán pripúšťa v rámci tohto územia v súlade s významom a potrebami územia aj prislúchajúce zariadenia  – športové ihriská, z tohto dôvodu požaduje mestská časť po usporiadaní uplatneného reštitučného nároku v záujme občanov Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa riešiť ďalšie využitie pozemku na športové aktivity.

B/                                                                   s c h v a ľ u j e

zaslanie žiadosti primátorovi hlavného mesta SR Bratislava za zachovanie spevnenej plochy pozemku parc. č. 3685 pre funkčné využitie na športové účely bez možnosti ďalšieho využitia na bytovú alebo inú zástavbu a žiadať primátora vytvoriť všetky potrebné kroky na usporiadanie uplatneného reštitučného nároku na časť tohto pozemku  v prospech hlavného mesta a zároveň prednostne zaradiť navrhovanú funkčnú zmenu využitia územia do pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislavy.

         C/                                                                      ž i a d a         

         Mgr. Ľudmilu Lackovú, starostku

zaslať žiadosť v zmysle bodu A/ a bodu B/ v termíne do 30 dní.

D ô v o d o v á   s p r á v a

k bodu č. 24

Funkčné využitie pozemku parc. č. 3685, k. ú. Vrakuňa v rámci územného plánu

      Stanovisko k využitiu pozemkov z územnoplánovacieho hľadiska je špecifikované v prílohe tohto materiálu.

V záujme mestskej časti ako aj v prospech občanov bývajúcich v tejto lokalite je potrebné požiadať primátora hlavného mesta a poslancov mestského zastupiteľstva o zachovanie spevnenej plochy pozemku parc. č. 3685 pre funkčné využitie na športové účely bez možnosti ďalšieho využitia na bytovú alebo inú zástavbu. Taktiež navrhujeme v žiadosti  požiadať  primátora o vytvorenie všetkých potrebných krokov na usporiadanie uplatneného reštitučného nároku na časť tohto pozemku  v prospech hlavného mesta.

Podľa priloženej snímky z prvotných územných plánov v čase pred zahájením výstavby bolo dané územie zahrnuté na umiestnenie detského ihriska, čiže na voľnočasové aktivity.

Mestská časť požiadala v roku 2011 hlavné mesto ako vlastníka pozemku parc. č. 3685 o zverenie predmetného pozemku do správy Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa. Žiadosti nebolo možné kladne vyhovieť, nakoľko na časť pozemku je uplatnený reštitučný nárok v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde v znení neskorších predpisov.

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Športovisko Slatinská. Zálohujte si trvalý odkaz.

7 odpovedí na Vrakunskí poslanci dali jasne najavo, že na Slatinskej chcú športovisko

 1. niki povedal:

  Zaujímave, že Drozd začal pracovať až keď kandiduje za poslanca.
  Prečo nepredkladal pozitívne návrhy, kým bol poslancom za Smer?
  Takému človeku by som neveril, prezlieka kabáty ako sa to jemu hodí.
  Keď ho vyrazili zo Smeru za neschopnosť tak preliezol do inej strany.

  • Pavel Drozd povedal:

   Pán alebo pani Niki keby ste dobre prečítali tento článok, alebo sa zaujímali o prácu miestneho zastupiteľstva zistili by ste, že tento predmetný pozemok riešime od 2011 roku. A podarilo sa nám ho zveriť do správy mestskej časti v prvej polovicu roku 2014. Nie mojou chybou alebo mestskej časti Vrakuňa to tak dlho trvalo.

 2. Marián Šumšala povedal:

  Tie hlavné prekážky musia vyriešiť mestskí poslanci: zmeniť územný plán a mestskí úradníci: reštitúciu. Vrakunskí poslanci môžu tiež urobiť veľa už teraz: zakúpiť športové vybavenie. Musíme na nich tlačiť, najlepšie spoločne.

 3. peťo povedal:

  Ako píšete, ešteže to tí poslanci spravili po niekoľkých desaťročiach obchádzania tohto problému a zhodou okolností pár týždňov pred voľbami …
  De facto zase len alibisticky žiadajú Lackovú aby zaslala Ftáčnikovi žiadosť, oni sami vec nebudú riešiť.

  • Marián Šumšala povedal:

   Tie hlavné prekážky musia vyriešiť mestskí poslanci: zmeniť územný plán a mestskí úradníci: reštitúciu. Vrakunskí poslanci môžu tiež urobiť veľa už teraz: zakúpiť športové vybavenie. Musíme na nich tlačiť, najlepšie spoločne.

   • peťo povedal:

    Bolo to ale predložené a schválené s pravdepodobn. zámerom územného presunu neúspešného megaprojektu Bebravská – Dvojkrížna s dotáciou 100 tis. eur.

    • Marián Šumšala povedal:

     Nie, to nie. Jednoducho po dlhom čase poslanci trochu pohli zadkom. Je úplne nepochopiteľné, že nie sú schopní urobiť takéto jednoduché veci sami od seba. Jediné, čo vedia presadiť je výstavba bytov hlava-nehlava.
     Na Slatinskej nemôže Vrakuňa robiť nič oficiálne, kvôli problémom s pozemkom. T.j. nemôžu ani žiadať peniaze z EU. A to je vlastne problém, že Vrakuňa asi vôbec nemá pozemky, na ktorých by mohla realizovať nejaké športovisko alebo iné verejné priestory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)