Pripomienkujme zásady rozvoja lesoparku

20131228 lesoparkMiestny úrad bojkotuje verejnú diskusiu o lesoparku. Ešte do 15. januára môžeme pripomienkovať materiál, ktorý by mal určiť, ako budeme lesopark využívať v blízkej budúcnosti. Doteraz však neprišli žiadne pripomienky. Napíšme na Miestny úrad, čo by sme chceli v lesoparku mať a čo by sme chceli v lesoparku robiť.

Zásady rozvoja lesoparku si môžete stiahnuť tu: http://vrakuna.sk/sites/default/files/pdf/20131108_lesopark_2.pdf.

Informácia o pripomienkovaní je tu: Strategické zásady rozvoja Vrakunského Lesoparku.

Pripomienky posielajme na adresu: Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214

alebo na mejl: podatelna@vrakuna.sk.

Čo je v zásadách rozvoja lesoparku

20131228 lesopark2

Materiál o lesoparku však nie je úplne ľahko zrozumiteľný, preto tu prinášame najdôležitejšie informácie:

Územie lesoparku by sa nemalo zmenšovať

… je potrebné zachovať Vrakunský lesík v aktuálnom plošnom rozsahu a zvýšiť plochy verejnej zelene v prepočte na jedného obyvateľa. Podľa údajov územného plánu hlavného mesta, má mestská časť Vrakuňa iba 3m2 verejnej zelene na obyvateľa, čo nie je dostačujúce.

Zeleň Vrakunského lesíka nie je zaradená medzi chránené plochy zelene …, jej ekostabilizačná funkcia je však nesporná. Preto úvahy o prípadnej plošnej redukcii v prospech urbanizácie nie sú správne. Hoci pôvodne lesný porast bol postupnými úpravami zmenený na zeleň lesoparkového charakteru, je potrebné, aby sa v prácach na revitalizácii pokračovalo a aby sa kvalita zelene zvýšila. Pochybnosti o kvalite zelene nesmú byť dôvodom snáh o jej zmenšovanie.

V lesoparku by sme mali oddychovať a športovať v prírode

Lokalitu Vrakunského lesíka navrhujeme potvrdiť ako priestor určený pre pešie prechádzky s možnosťou oddychu na lavičkách, rekreačný beh s doplnením zodpovedajúceho mobiliáru pre nenáročné pohybové aktivity v rámci voľných plôch zelene. Vzhľadom na jeho malú rozlohu a v záujme zachovania ekologickej stability, neodporúčame sem vnášať priveľa rôznorodých aktivít typu vyhradených športovísk s upraveným režimom vstupu. Cieľom teda nemá byť umožniť v území umiestnenie čím viac funkcií a atrakcií, ale cieľom je podporiť a rozvíjať‘ prírodný charakter územia a v tomto zmysle chápať potenciál rozvoja územia ako areál zdravia. V tomto zmysle predpokladáme využívanie územia najmä miestnymi obyvateľmi v pešej dostupnosti, v dostupnosti na bicykloch a iba obmedzene autami. Nie je vhodné rozširovať aktivity, ktoré zvyšujú nároky na obslužné funkcie.

Jednotlivé kroky pre rozvoj lesoparku

Pre napĺňanie strategických zásad je potrebné doriešiť majetkové právne vzťahy k pozemkom a stanoviť ďalšiu postupnosť krokov v nasledovnom rozsahu:

riešiť vlastnícke a nájomné vzťahy, ktoré znemožňujú využívať celý lesopark

 • Riešiť nájomnú zmluvu na pozemok parc. Č. 3898/17 uzatvorenú medzi MČ Bratislava – Vrakuňa a CZB Invest spol. s r. o. na vybudovanie areálu viacúčelového športového využitia súdnou cestou a vytvoriť tak podmienky pre vhodnejšie využitie, napr. vybudovanie cyklotriálovej dráhy.
 • Riešiť majetkové právne a následne i stavebno-technicky priestory studní (bývalé vodné stavby – studne CHZJD), pôvodného zdroja úžitkovej vody a ich okolia a umožniť tak zapojenie do územia lesoparku.

spoločenské využitie budovy trafostanice

 • Preveriť možnosť zapojenia budovy trafostanice na Brezovej ulici vo vlastníctve lstrochem Reality, a. s. a priľahlej záhrady vo vlastníctve súkromných osôb pre účely vytvorenia komunitného bodu (stavebné využitie budovy napr. pre sociálne zariadenia, informácie o lesoparku, miesto pre hry detí, bufet, susedské trhy a pod.).

starostlivosť o zeleň

 • Zachovať a zlepšiť ekologické hodnoty územia priebežným odstraňovaním odumretých drevín, vykonávaním orezu suchých konárov a vysádzaním nových drevín na podklade dendrologického prieskumu z roku 2011. V rámci starostlivosti ozeleň preveriť vhodnosť hnojenia stromov kompostovaním organickej hmoty priamo v lesoparku a následné využitie kompostu.

zlepšenie čistoty a poriadku

 • Zlepšiť čistotu, poriadok a bezpečnosť zvýšenou starostlivosťou a zlepšením dozoru nad jej dodržiavaním posilnením hliadok mestských policajtov.

pohybové aktivity v prírodnom prostredí

 • Usmerňovať využitie územia tak, aby boli vytvorené podmienky pre realizáciu pohybových aktivít v prírodnom prostredí a saturovať tak nároky obyvateľov na každodennú a víkendovú rekreáciu a športové vyžitie, rozsah činností orientovať najmä na:
  • rekonštrukciu existujúceho detského ihriska (preferovať drevené prvky) a vybudovanie ihrísk so zameraním na všetky vekové skupiny (napr. petank),
  • vybudovanie bežeckej dráhy (fitnes chodníka) s osadením prvkov na cvičenie a posilňovanie tela,
  • úpravu časti brehu Malého Dunaja pre posedenie pri brehu, chytanie rýb, príp. člnkovanie.

rekonštrukcia lávky

  • Zvýšiť bezpečnosť prístupu do lesoparku rekonštrukciou lávky ponad Malý Dunaj.

cyklochodník

  • Preveriť možnosť umiestnenia druhej trasy cyklochodníka do Ružinova paralelne so železnicou.

Miestny úrad zdá sa nechce, aby sme zásady rozvoja lesoparku pripomienkovali

Do dnešného dňa nemá Miestny úrad žiadnu pripomienku k zásadám rozvoja lesoparku. Zodpovedná úradníčka mi povedala, že ľudia asi nemajú záujem o lesopark. Je to pravda? Zavesiť materiál na webovú stránku Miestneho úradu je určite príliš málo. To nie je diskusia s verejnosťou, ako to požadovali poslanci. Pritom v hlavnom ozname o zásadách rozvoja lesoparku vôbec nie je napísané, že materiál môžeme pripomienkovať.

Pán prednosta Mráz akoby nevedel, ako zabezpečiť, aby sa obyvatelia o zásadách lesoparku dozvedeli a ich aj pripomienkovali. Avšak Mráz, keď kandidoval na starostu Devínskej Novej Vsi, určite vedel ako napísať zrozumiteľne svoj volebný program a ako zabezpečiť, aby sa o ňom voliči dozvedeli. Rovnaké prostriedky môže použiť aj v prípade lesoparku.

Čo môže samospráva urobiť, aby prebehla diskusia o lesoparku:

 • vybrať z dokumentu zásadné body a zrozumiteľnou formou ich predstaviť
 • zverejniť zásady vo Vrakunských novinách
 • zorganizovať verejné zhromaždenia občanov (napr. v dostavanom kultúrnom dome)
 • informovať formou bilbordov, napr. jeden bilbord v lesoparku by veľmi pomohol
 • informovať na oznamovacích tabuliach Miestneho úradu
 • predĺžiť lehotu pripomienkovania
 • informovať prostredníctvom rádia Regina

Úradníci svojou neschopnosťou, ktorú preukazujú pri organizovaní verejnej diskusie, bojkotujú požiadavku poslancov na verejné prerokovanie koncepcie rozvoja lesoparku. Miestny úrad tak pokračuje vo svojom prístupe skrývania informácií dôležitých pre vrakunčanov. Rovnako žiadne informácie sme nedostali o rozširovaní cintorína alebo o výstavbe najväčšieho vrakunského detského ihriska na Bebravskej. Zodpovednosť za prácu úradníkov nesie starostka Lacková.

Tento obsah bol zaradený v Vrakunský lesopark. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Pripomienkujme zásady rozvoja lesoparku

 1. peťo povedal:

  Nemyslím že správne schovávanie poslancov prednostovi za chrbát a starostke pod sukňu a alibisticky rozprávať že oni oni a zlý úrad bojkotujú nejaké vymyslené požiadavky miestnych poslancov. Tí poslanci robia akurát makové a celá robota je nakoniec aj tak na pracovníkoch úradu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)