ZŠ Železničná: Školský vzdelávací program

Základná škola v tomto čase pravdepodobne pripravuje vzdelávací program na blížiaci sa školský rok. Vzdelávací program určuje, aké kvalitné vzdelanie deti na škole dostanú. Napriek tomu asi málokto z rodičov tento program pozná. Pozrime sa, aký bol vzdelávací program v minulom roku – rovnaký môžeme očakávať aj v nasledujúcom roku.

Učebný plán

Školy majú možnosť samostatne zvoliť predmety pre určitý počet vyučovacích hodín. Na prvom stupni môže škola sama rozhodnúť o 5 hodinách týždenne a v ZŠ Železničná zvolili hlavne tieto predmety: slovenský jazyk, cudzí jazyk (1. a 2. ročník), matematika (3. a 4. ročník), výtvarná výchova. Podrobnosti je možné nájsť vo vzdelávacom programe úplne na konci.

Na druhom stupni je voliteľných 6 hodín. Sú zvolené rôzne predmety podľa toho, či je trieda športová alebo nie. Pridané hodiny sú v matematike, jazykoch a takmer každom predmete v závislosti od ročníka. Pre druhý stupeň je učebný plán dosť neprehľadný, nie je jasné, ktoré počty hodín sú pre obyčajnú triedu a ktoré pre športovú.

V športovej triede je väčší počet hodín telocviku (plus 1 hodina v 5. a 6. ročníku, 3+1 v 7., 8. a 9.), na úkor slovenčiny a cudzieho jazyka. V minulom školskom roku, podobne ako v predminulom, nebola vytvorené športová trieda v 5. ročníku kvôli nedostatku záujemcov.

Škola pridala angličtinu už do 1. a 2. triedy. Bohužiaľ, nie je možné si vybrať triedu, kde by sa angličtina neučila. Význam učenia cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku nie je veľký, deti sa vraj v treťom ročníku za mesiac naučia, to čo sa ináč učia prvé dva roky.

Škola by mohla zistiť (napr. formou dotazníkov), aký je záujem na 1. stupni o vyučovanie angličtiny už od 1. ročníka a nemčiny už od 3. ročníka. Mohla by umožniť, aby sa deti mohli učiť angličtinu od 3. ročníka a nemčinu od 5. ročníka tak, ako to bolo doteraz.

Možno by mnohí privítali, keby bolo na druhom stupni viac hodín telocviku pre všetky deti. Dve 45-minútové hodiny týždenne sú málo – deti už nechodia do družiny a majú menšiu možnosť zahrať si futbal alebo podobne. Bolo by to aj v súlade so štatútom zdravej školy, akou škola na Železničnej chce byť.

Zážitkové vzdelávanie

V zážitkovom vzdelávaní je ZŠ na Železničnej asi úplne vedľa. Nielen, že aktivity svojim charakterom nespĺňajú cieľ, ktorý škola sleduje, a to aspoň čiastočne odstrániť „bifľovanie“, t.j. suchopárne a neúčinné učenie sa naspamäť. Aktivity v zážitkovom vzdelaní nie sú zadarmo, nie sú tým pádom určené pre všetky deti, a teda tieto aktivity nie sú normálnou súčasťou vzdelávania na škole, ale len doplnkom.

Viac o zážitkovom vzdelávaní na tejto základnej škole si prečítajte v ďalšom blogu.

Príliš veľa slov

Škola si vytýčila spolu 107 cieľov rozdelených do 13 oblastí, sú na strane 21-30. Je únavné to prečítať, je otázka, či je vôbec možné uskutočniť všetky tieto ciele. A už vôbec asi nie je možné skontrolovať ich plnenie.

Tu je príklad len jedného cieľa: 2.16: V prírodovedných predmetoch rozvíjať tvorivý prístup k riešeniu nastolených teoretických a praktických problémov. Riadiť výchovno-vzdelávací proces tak, aby sa žiak neuspokojil len s jedným riešením, aby tvorivo pracoval, aby z rôznych riešení vedel vybrať najracionálnejšie, najoriginálnejšie.

Prečo nestačí jeden cieľ: naučiť deti, to čo je v osnovách, a to pre deti príjemným a zaujímavým spôsobom, a tak, aby to naozaj vedeli? Učiteľ by už mal vedieť, ako to dosiahnuť.

Samozrejme medzi základnými cieľmi je veľa dobrých veci: uskutočniť Beh zdravia, futbalový turnaj, športové krúžky, besedy s protidrogovou tematikou a pod.

Predpokladám, že mnohé z cieľov, ktoré si škola stanovila, sú zahrnuté v osnovách alebo sú súčasťou učebníc a pracovných zošitov, napr. výchova k humanizmu alebo tolerancia k iným národnostiam. Napr. v piatackej učebnici občianskej výchovy boli ku každej dvojstránkovej téme pod čiarou aj 4 zaujímavé úlohy, pani učiteľka však za celý rok s deťmi neurobila ani jednu. Namiesto toho sa učili naspamäť, čo je to komunikácia (!!!).

Na hodine občianskej náuky sa piataci učili aj o právach detí a jedno z nich bolo právo byť vypočutý. Pýtal som sa syna, či sa mu už v škole stalo, že bol vypočutý. Odpovedal, že nie. Načo je potom siahodlhý vzdelávací program?

Alebo som zažil, ako pani učiteľka na obede bez slova posunula žiaka, ktorý trochu hlasnejšie rozprával, na koniec radu. Kde je úcta k deťom? A ako učia deti asertivite, čo som sa mi zdá, že som zazrel vo vzdelávacom programe, keď sa chlapec nedokázal ubrániť ponižujúcemu správaniu učiteľky?

Ale treba povedať, že tieto spomenuté nedostatky sa asi vyskytujú v drvivej väčšine slovenských škôl.

Zdravá škola

Všetci sa asi tešíme, že sa škola programovo snaží dbať na zdravie detí.

Je fajn, že deti majú pomerne veľa príležitostí športovať. Škola má vo svojom programe ako cieľ monitorovanie fyzických aktivít detí a žiakov. Dúfajme, že sa dozvieme výsledky tohto monitoringu. Vôbec by bolo dobré vedieť, v akom zdravotnom stave a fyzickej kondícii deti opúšťajú školu, a teda, či činnosti, ktoré škola pre zdravie detí robí, majú aj svoj účinok.

Veľkým problémom žiakov je asi hrbenie sa. Verme, že všetci učitelia aspoň trochu dbajú na správne držanie tela u detí. Žiakom bolo umožnené, aby si nechávali časť učebníc v škole, a odľahčili si tak školské tašky.

Jeden tip pre zdravú školu: Škola by mohla motivovať deti, aby do školy chodili na bicykloch alebo kolobežkách. Mohla by napr. pripraviť miesto na zamknutie týchto dopravných prostriedkov. Prípadne aj deti podporovať v tom, aby nechodili do školy autami alebo MHD, pokiaľ to je možné.

Škola si stanovila, že sprístupní podľa vopred stanovených podmienok ihriská na školskom dvore po vyučovaní aj cez víkendy. Nie je známe, aké sú tie podmienky, a vyzerá to tak, že napr. hokejbalové ihrisko býva väčšinou zamknuté.

Spolupráca s rodičmi

Spolupráca rodičov je možná prostredníctvom Rady školy, kde majú rodičia 4 zástupcov z jedenástich. Ale toto je asi na veľmi dlhé lakte.

Moderným trendom je užšia spolupráca s rodičmi. Rodičia v iných školách, napr. u susedov v Čechách, sú viacej informovaní o tom, ako sú ich deti vzdelávané a rodičia majú tiež väčšiu možnosť vzdelávanie ovplyvniť. Samozrejme záleží od školy – ZŠ na Železničnej s rodičmi asi príliš nepočíta: napr. rodičia nemajú priamo možnosť pripomienkovať vzdelávací program. Škola tiež zrušila diskusiu na svojej internetovej stránke. Na triednych aktívoch nie je priestor na diskusiu o vzdelávacom programe.

Spolupráca s rodičmi pre ZŠ na Železničnej sa tak sústreďuje hlavne na finančné dotovanie školy.  Poplatky na jedného žiaka v škole v minulom roku boli celkovo 50 eur: 20 eur pre ZRPŠ, 20 eur do triedy a 10 eur na materiál do družiny. Tento rok je to ešte o 10 eur viac (30 eur pre ZRPŠ) a platí sa s niekoľkomesačným predstihom. Pre porovnanie napr. s Českou republikou: tam rodičia neplatia žiadne takéto poplatky.

Vyhodnotenie plnenia vzdelávacieho programu

V celoštátnom monitoringu deviatakov boli v roku 2011/2012 takéto výsledky:

 • Počet zúčastnených žiakov: 48, z toho 9 so zdravotným znevýhodnením
 • Body z matematiky: 62,2%, celoštátny priemer: 57,5%, rozdiel od celoštátneho priemeru je oficiálne zanedbateľný
 • Body zo slovenského jazyka: 52,3%, celoštátny priemer: 54,5%, rozdiel od celoštátneho priemeru je oficiálne zanedbateľný

Podľa programu: Na hodnotenie školy sa použijú dotazníky, rozhovory s rodičmi, žiakmi, absolventmi, analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, SWOT analýza. Nie je známe, že by sa v škole vyplňovali nejaké dotazníky alebo škola robila hodnotenie rozhovormi s rodičmi alebo žiakmi.

Je možné si pozrieť hodnotenie v školskej Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ (2010-2011).

V správe je vyhodnotené, ktoré aktivity škola uskutočnila. Nijakým spôsobom sa nemeria, či aktivity naozaj plnia svoj cieľ – napr. či majú deti dobrú fyzickú kondíciu. Alebo ako sú na tom deti vo vytváraní dobrých medziľudských vzťahov – lebo aj to je vo vzdelávacom programe (na strane 38).

Zameranie školy

Základné zameranie školy podľa vzdelávacieho plánu je: Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka , na športovú prípravu so zameraním na futbal, tenis. Cudzie jazyky sa vyučujú – anglický jazyk – od 1. ročníka, nemecký jazyk – od 3. ročníka povinne a športovo nadaní žiaci 7. a 8. ročníka navštevujú športové triedy so zameraním na futbal. V  5. a 6. ročníku majú nadaní žiaci rozšírené vyučovanie o základy športovej prípravy.

Je otázne, či je vhodná vôbec nejaká špecializácia na základnej škole. Škola na tomto stupni by mala pomôcť rozvinúť talent dieťaťa v ktorejkoľvek oblasti. ZŠ na Železničnej to aj robí – deti majú napr. možnosť zúčastniť sa súťaží a olympiád v každej vyučovanej oblasti. Prečo teda nenapísať do základného zamerania školy, že budú vzdelávať dieťa primerane jeho schopnostiam a napomáhať pri tom všetkým talentovaným deťom.

Škola je jednou z prvých desiatich škôl zaradených do projektu škôl podporujúcich zdravie. Pričom na škole sa učí 28 začlenených žiakov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Toto je veľmi chvályhodné, určite je to dobré aj pre ostatné deti, ktoré sa napr. môžu naučiť tolerancii. Časom snáď dôjde k tomu, že deti s nejakým hendikepom nebudú prepadávať.

Dobré by bolo vedieť, prečo sa škola rozhodla vyučovať jazyky tak skoro – angličtinu od 1. ročníka a nemčinu od 3. ročníka. Či vôbec existuje odporučenie pedagogických odborníkov začať s vyučovaním jazykov práve v týchto ročníkoch. Možno by bolo lepšie posilniť vyučovanie jazykov vo vyšších ročníkoch – 7., 8. alebo 9.

Rada školy

Rada školy sa vytvára podľa zákona. Rada školy napr. má možnosť pripomienkovať školský vzdelávací program.

Aké je zloženie Rady školy:

 • štyria zástupcovia rodičov
 • dvaja zástupcovia učiteľov
 • jeden zástupca nepedagogických pracovníkov
 • štyria zástupcovia mestskej časti: Pavol Drozd, Ladislav Kugler, Dagmar Bošanská, Zuzana Schwartzová (v roku 2010/2011)

Stránka školy

http://www.zszelba.sk/home

Školský vzdelávací a výchovný program

Program si stiahnite tu: ŠVaVP pre 1.-4. a 5.-8. ročník ZŠ, ŠKD, ISCED 1, ISCED 2 (2011-2012).

I. Všeobecná charakteristika školy – vlastné zameranie

 1. Veľkosť školy
 2. Charakteristika žiakov
 3. Charakteristika pedagogického zboru
 4. Organizácia prijímacieho konania
 5. Dlhodobé projekty
 6. Plán aktivít v školskom roku 2011/2012
 7. Plán zážitkového učenia v školskom roku 2011/2012
 8. Spolupráca s rodičmi a iným subjektmi
 9. Celoročný plán úloh a zasadnutí v školskom roku 2011/2012
 10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
 11. Škola ako životný priestor
 12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
 2. Oblasť pedagogickej diagnostiky
 3. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
 4. Materiálno – technické podmienky školy
 5. Priority školy v novom školskom roku
 6. Hlavné úlohy školy
 7. Zameranie školy a stupeň vzdelania
 8. Profil absolventa
 9. Pedagogické stratégie
 10. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
 11. Začlenenie prierezových tém

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
 3. Hodnotenie školy
 4. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 5. Kreditový príplatok
 6. Personálne zabezpečenie školského roka

IV. Školský učebný plán

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Školy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)