Poslanci chcú zobrať miliónový úver na opravu ciest za Malým Dunajom

Vrakuňa by si mala zobrať úver 1.000.000€ na výstavbu a opravu ciest, ktoré sa takmer výlučne nachádzajú v rezidenčnej časti za Malým Dunajom. S takýmto návrhom prišiel starosta Martin Kuruc. Väčšina vrakunských poslancov súhlasila s tým, aby starosta zistil podmienky, za akých je možné úver získať. O zobratí úveru by mali poslanci hlasovať na aprílovom zastupiteľstve.

Peniaze by mali ísť na opravu alebo výstavbu týchto ciest: Bodliaková, Priehradná, Podbeľová, Platanová, Ostružinová, Marhuľová, Krokusová, Levanduľová. Už tento rok sa bude opravovať Bodliakova ulica. V rozpočte je vyčlenených rekordných 295.000€ na opravy a budovanie ciest. V tomto a ďalších dvoch rokoch by mal miestny úrad opraviť cesty za neuveriteľných 1,28 milióna eur.

Treba pripomenúť, že mestská časť nevie nájsť peniaze na investície do zdravotného strediska, čo chcela riešiť kontroverzným prenájmom strediska na 30 rokov. Okrem toho mestská časť neplánuje žiadne peniaze na riešenie problémov v doprave alebo v parkovaní. Žiadne resp. takmer žiadne peniaze sú vyčlenené pre mládež a drogovú prevenciu. Takisto nie sú žiadne peniaze na riešenie problémov v Pentagone.

Bolo by dobré, keby poslanci spolu s cestami riešili aj ostatné priority vo Vrakuni. Poslanci by mali odhadnúť, koľko peňazí si tieto priority vyžadujú a ako ich hodlajú financovať v najbližších rokoch.

Na úvod

Očná lekárka chodí ordinovať pred zdravotné stredisko kvôli pacientom, ktorí nie sú schopní vyjsť po schodoch na prvé poschodie zdravotného strediska na Bebravskej ulici. V zdravotnom stredisku akútne chýba výťah. Je to problém nielen pre mnohých pacientov. Je to problém aj pre lekárov, ktorí takto o pacientov prichádzajú. A problém sa prenáša aj na mestskú časť, pretože hrozí, že lekári budú zo zdravotného strediska odchádzať a stredisko bude upadať. Pacienti prišli o bezbariérový príchod na prvé poschodie strediska pri výstavbe denného stacionára vo vedľajšej budove. Miestny úrad síce postavil plošinu pre vozíčkarov, ale napr. pacienti s barlami ju nevyužívajú.

Pritom výstavba výťahu by nebola taká veľká položka, možno nejakých 30.000 €. Miestny úrad však nie je ochotný investovať ani euro do zdravotného strediska. Radšej hľadá cesty, ako sa strediska zbaviť, napr. kontroverzným 30-ročným prenájmom alebo aktuálne nezmyselným prevedením strediska pod správu Spokojného bývania.

Je preto úplne nepochopiteľné, že starosta s väčšinou poslancov sú ochotní minúť tento rok 300.000 € na opravu ciest a v ďalších rokoch milión eur. Vyzerá to tak, že je pre nich jediná a najvyššia priorita opraviť si cesty za Malým Dunajom.

Miliónový úver na opravu a budovanie ciest

Starosta navrhol financovať vybudovanie ciest za Malým Dunajom úverom vo výške 1 milión eur. Podľa starostu by sme mali v roku 2018 splatiť úver za kultúrny dom a tak sa otvára príležitosť zobrať si ďalší úver. Podkladom na zobratie úveru je starostova správa o stave ciest a potrebe ich opráv:

Bod 22 – Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k.ú. vrakuňa ich prevádzkyschonosti a nevyhnutných investícií

Bod 22 – Plán prípravy projektovej dokumentácie pre oblasť cestnej dopravy a miestnych komunikácii

Poslanci si zatiaľ nechali čas na rozmyslenie. Uložili starostovi, aby zistil, za akých podmienok sú nám banky ochotné požičať. Hlavne mnohí poslanci, ktorí bývajú v rezidenčnej časti, a je ich väčšina, však proti úveru nič nenamietali. Pri rozprave na februárovom zastupiteľstve nepadlo ani slovo o tom, že vo Vrakuni sú aj iné dôležité priority. Iba poslanec Prikryl poznamenal, že nerozumie, že na cesty sme ochotní si zobrať úver a na zdravotné stredisko nie. Poslanec Štubniak vyjadril svoj nesúhlas s tým, aby sa Vrakuňa zadlžovala.

Za prijatie úveru hlasovali: Bruna, Galo, Hrapko, Murcinová, Pospíchal, Prikryl, Schwartzová, Šindler. Proti hlasoval Juraj Štubniak, zdržal sa Ľubomír Czaja.

Aktuálne mestská časť spláca úver na kultúrny dom – 53.000 € ročne, úver by mal byť splatený v roku 2017. Okrem toho splácame úver za kontajnerový mercedes – 25.000 € ročne, mal by byť splatený koncom roku 2018.

Všetky peniaze na opravu ciest

Väčšinu peňazí, o ktorých môžu poslanci rozhodovať, investujú tento rok do opráv a budovania ciest.

Tieto peniaze sa majú niekoľkonásobne navýšiť v rokoch 2017 a 2018. Investície do opráv a budovania majú byť spolu až vo výške 1.280.000 €, čo prevyšuje peniaze, ktoré by sme dostali z úveru.

V rozpočte na tento rok sú na cesty vyhradené tieto peniaze:

Kapitálové výdavky spolu: 130 000 €
– projektová dokumentácia ku komunikáciám 30 000 €
– rekonštrukcia komunikácie Bodliaková 100 000 €
Bežné výdavky spolu: 222 000 €
– zmluvný záväzok za odvod dážďových vôd z komunikácií do verejnej kanalizácie 57 000 €
– údržba ciest a komunikácií 100 000 €
– údržba dopravného značenia 50 000 €
– údržba – poklopy 5 000 €
– dopravné projekty 10 000 €

V rozpočte nie je presne uvedené, na čo presne má ísť 100.000 € za údržbu ciest a komunikácií. Poslanci tak nechali voľnú ruku starostovi, aby opravil cesty podľa svojej ľubovôle. Nakoniec však výber opravovaných ciest bude pravdepodobne výsledkom zákulisných dohôd medzi starostom a vplyvnými poslancami.

Podľa rozpočtu, ktorí schválili vrakunskí poslanci by sa mali v ďalších rokoch peniaze na opravu ciest znásobiť:

Výdavky spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky
2016 352 612 € 222 612 € 130 000 €
2017 449 647 € 238 700 € 210 947 €
2018 667 463 € 238 700 € 428 763 €

Spolu predstavujú kapitálové výdavky na budovanie ciest na nasledujúce tri roky 770.000 €.

Všetky peniaze na cesty by mali byť až jeden a pol milióna eur! Na budovanie a opravu ciest vychádza zhruba 1.280.000 € – to sú celkové výdavky znížené o stočné a posypový materiál. Na to nebude stačiť ani miliónový úver.

Náklady na cesty by mali byť v roku 2018 o neuveriteľných 275% vyššie ako boli priemerné náklady za roky 2012 až 2015.

Za tento rozpočet hlasovali títo poslanci: Behúň , Bruna, Czaja, Galo, Kubalíková, Kugler , Murcinová, Némethová, Prikryl, Schwartzová, Šindler, Štubniak, Zajíček. Proti nebol nikto, ani sa nikto nezdržal.

Poznámka: Bežné výdavky sú: stočné pre BVS, posypový materiál a drobné opravy – výtlky, značenie, poklopy. Zimná údržba ciest tu nie je asi zaúčtovaná, ale je v položke pre Stredisko údržby. Stočné a posypový materiál stoja ročne asi 63.000 €. Preto je v bežných výdavkoch zahrnutá aj rozsiahla oprava ciest – každý rok zhruba 170.000 €. Kapitálové výdavky sú výstavba ciest.

Na opravu ciest sa vždy našli peniaze

Porovnajte si náklady Vrakune na dopravu v minulých rokoch:

  spolu bežné kapitálové
2012 227 859 € 227 859 € 0 €
2013 205 353 € 205 353 € 0 €
2014 155 434 € 155 434 € 0 €
2015 124 200 € 124 200 € 0 €
2016 352 612 € 222 612 € 130 000 €
2017 449 647 € 238 700 € 210 947 €
2018 667 463 € 238 700 € 428 763 €

Pri tom nevyhnutné ročné náklady sú asi 63.000 € – stočné a posypový materiál. Zvyšok sú opravy ciest.

Napr. v roku 2014 išlo na opravy ciest 69.931 €, z podrobností sa nedá zistiť, na ktoré cesty išlo presne koľko peňazí (2014_Záverečný účet, strana 69). V iných rokoch ani nie je uvedené, aké cesty sa opravovali.

Ale napr. poslanec Bruna sa postaral o to, že sa v minulom volebnom období opravila Hrušovská cesta. Chválil sa s tým na svojom blogu: Poslanec Stano Bruna: Opravím si cestu. Pri tom však v záverečných účtoch nie je uvedené, že sa táto cesta opravila. Je lepšie, keď Vrakunčania takéto informácie nemajú.

Predáme Spokojné bývanie, aby sme si opravili cesty za Malým Dunajom

V materiály Bod 22 – Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k.ú. vrakuňa ich prevádzkyschonosti a nevyhnutných investícií  (MZ, 12.2015) sú uvedené aj možnosti financovania opráv ciest za Malým Dunajom:

Keďže rozpočet mestskej časti nevie zabezpečiť financovanie takých veľkých investícií sú možné len tieto spôsoby riešenia odstránenia zlého technického stavu komunikácií a to v závislosti od zdroja získania finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu:

  • vykoná sa v jednom rozpočtovom roku realizácia alebo rekonštrukcia aspoň jednej navrhnutej komunikácie v závislosti od nutnosti riešenia uvedeného stavu,
  • MČ požiada o úver
  • získanie finančných prostriedkov predajom obchodného podielu SPOBY a ich použitie na uvedený účel
  • výstavbu miestnych komunikácií financovať cestou PPP projektov, resp. inou formou spolufinancovania .

 

Niektorí poslanci spoločne so starostom boli ochotní predať Spokojné bývanie, len aby si mohli opraviť cesty za Malým Dunajom. Oficiálny dôvod predaja, ktorý uviedol starosta, však bol, že Spokojné bývanie už neplní účel, za akým bolo založené. Od poslancov sme sa mohli dozvedieť aj iný dôvod predaja Spokojného bývanie, a to, že vraj SB bude čoskoro stratové.

Pravý dôvod sa ukazuje v dokumente o oprave ciest – z predaja SB chceli financovať opravy ciest za Malým Dunajom. Pritom SB môže prinášať zisky ďalšie dlhé desaťročia. Avšak okamžitá oprava ciest bola dôležitejšia, ako budúce zisky zo Spokojného bývania.

Našťastie je predaj SB zrušený. Určite tomu pomohla kritika na tejto stránke a medializácia predaja.

Preto prichádza na rad ďalšia spomenutá možnosť, a to zobrať si úver.

Úverom obmedzujú poslancov v ďalších volebných obdobiach

Úver bude treba splácať ďalších 15 rokov. To bude trvať toto volebné plus ďalšie tri štvorročné volebné obdobia. Tým zoberú peniaze z rozpočtu Vrakune každý rok pre poslancov a starostov počas ďalších troch volebných obdobiach. Ak by aj mali budúci poslanci iné priority, nebudú ich moc slobodne uskutočňovať, pretože veľká časť peňazí odíde na splácanie úveru za výstavbu ciest.

Toto nie je v poriadku. Súčasní poslanci by mali vyskakovať len do výšky peňazí, ktoré sú schopní vyčleniť v rámci rozpočtov počas svojho volebného obdobia, t.j. do roku 2018 včítane. Hlavne pokiaľ ide o výstavbu ciest v rezidenčnej časti, čo nie je všeobecná priorita, ktorá by priniesla osoh celej Vrakuni.

Len jedna priorita: Oprava ciest za Malým Dunajom

Tohtoročný rozpočet ukazuje, že väčšina poslancov spoločne so starostom má len jednu prioritu: opraviť si cesty v rezidenčnej časti. Rôzne plány na rozvojové projekty sú len zástierkou, aby mohli v zákulisí pripraviť a uskutočniť túto jedinú prioritu. V rozpočte napr. nie sú žiadne peniaze na zlepšenie dopravnej situácie vo Vrakuni, napr. na vybudovanie dočasnej železničnej zastávky. V rozpočte nie sú žiadne peniaze na zlepšenie parkovania, napr. na výstavbu garážových domov. V rozpočte chýbajú peniaze na výstavbu športovísk pre mládež. Nie sú tam peniaze na cyklocesty.

V apríly 2015 schválili poslanci rozvojové projekty (Bod 16 – Rozvojové projekty, MZ 04.2015):

  • revitalizácia okolia zdravotného strediska
  • bezpečná cesta pre peších medzi lokalitou Píniová a centrum Vrakune
  • kultúrne a efektívne využitie objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici
  • komplexný návrh riešenia detského ihriska v lesoparku
  • bezpečná cesta medzi Podpriehradná – Priehradná a Hradská.

Na tieto projekty nejdú žiadne alebo len minimálne peniaze. Na opravu ciest sa má minúť rádovo viacej peňazí. Napriek tomu zabudli poslanci uviesť opravu ciest v zozname rozvojových projektov. Nezabudli však pre túto svoju prioritu vyčleniť 1,28 milióna eur na najbližšie tri roky.

Poslanci teraz ukazujú, čo sú ich hlavné priority. Je to vlastne len jedna priorita – opraviť si cesty za Malým Dunajom. Všetky ostatné rozhodnutia slúžia len na zalepenie očí vrakunčanom.

Žiadajme peniaze aj na ďalšie priority

Je úplne na mieste žiadať teraz peniaze aj na ďalšie priority.

Pokiaľ chcú poslanci zobrať úver vo výške jedného milióna eur pre obyvateľov rezidenčnej časti, žiadajme aby zobrali úver vo výške dvoch miliónov pre potreby sídliska. Keďže na sídlisku žije asi dva razy viac ľudí ako v rezidenčnej časti za Malým Dunajom.

Dva milióny eur by sa mohli rozdeliť napr. takto: 300 tisíc na výstavbu športovísk a klubové aktivity pre mládež, 700 tisíc na výstavbu parkovacích domov, 300 tisíc na zlepšenie dopravy vo Vrakuni, napr. dočasnú železničnú zastávku, 500 tisíc na nevyhnutné opravy v zdravotnom stredisku, 200 tisíc na skvalitnenie verejných priestorov.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Peniaze pre sídlisko. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)