Príbeh Žitavy – ľud vs. samospráva

Prečítajte si, čo všetko sme už museli podtúpiť v boji so samosprávou proti výstavbe nájomných bytov na Žitavskej ulici:

Apríl 2015 – Zastavenie konania pre umiestnenie bytového domu na mieste Žitavy: Vrakunský stavebný úrad zastavuje konanie a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave (SRBB) tu teda nemôže stavať nájomné byty. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože SRBB sa odvolala. Konanie bolo zastavené, pretože SRBB nedodala zmenený projekt. Projekt bolo treba prerobiť, pretože časť pôvodného projektu zasahovala do terasy vedľajšej stavby. Konanie beží už od 15.11.2013, bolo viac krát prerušené. Žiadateľom je mestská Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave n.o. Tu je viac o stavebnom konaní, je tu aj projekt: Namiesto Žitavy má byť 6-poschodový bytový dom bez občianskej vybavenosti.

V projekte pre bytový dom je len 122m2 pre občiansku vybavenosť, dohoda s občanmi na verejných zhromaždeniach bola, že tu budú 2 poschodia občianskej vybavenosti.

Jar 2015 – Bratislava nesplní svoju zákonnú povinnosť a nezabezpečí bývanie pre obyvateľov reštituovaných bytov: V médiách sa objavili informácie, že Bratislava nebude schopná zabezpečiť náhradné bývanie do konca roka 2015. To môže byť dôvod, prečo sa mestskí poslanci snažia stavať vo Vrakuni byty. Potrebných je okolo 600 bytov, vo Vrakuni by malo pribudnúť asi 30 – druhá polovica by mala byť pridelená podľa potrieb našej mestskej časti.

Január 2015 – Starosta Kuruc je proti výstavbe nájomných bytov: Starosta Kuruc vyhlásil, že urobí potrebné kroky, aby nájomné byty neboli postavené. Tu sú vyjadrenia starostu, článok bol odsúhlasený starostom: Stretnutie s pánom starostom Kurucom. Tvrdil tiež, že chce urobiť ďalšie stretnutie s občanmi, kde by chcel zistiť, čo by tu ľudia chceli.

December 2014: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave búra Žitavu. Nie je vybúraná ešte podzemná časť objektu, čo sa bude musieť urobiť, ak sa tu má postaviť bytový dom. Toto búranie môže ešte zhltnúť dosť peňazí, architekt tvrdil, že plánovaná suma na búranie 177.000€ nemusí byť konečná, pretože búranie základov môže priniesť neočakávané ťažkosti – záleží, ako je stavba založená a pod.

November 2014 – Povolenie na odstránenie Žitavy: Nadobúda právoplatnosť povolenie na odstránenie Žitavy. Okresný úrad neuznal námietky občanov, ktorí sa odvolali proti povoleniu zbúrať Žitavu. Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave už dňa 15.11.2013 žiadala Stavebný úrad Vrakuňa o povolenie na odstránenie stavby Žitava aj napriek tomu, že uvedený objekt síce stojí na pozemku mesta Bratislavy, ale je majetkom mestskej časti Vrakuňa. Zároveň požiadala o vydanie územného rozhodnutia k výstavbe bytového domu. Tu je viac o búracom povolení, ja tam aj odvolanie účastníkov: Povolili zbúrať Žitavu, obyvatelia sa odvolali.

25.9.2014 – Informácia v mestskom zastupiteľstve: Informoval som mestských poslancov o tom, že statický posudok o havarijnom stave Žitavy je zlý. Na základe tohto posudku poslanci 24.10.2013 odhlasovali zbúranie Žitavy. Informáciu som zaslal aj primátorovi Ftáčnikovi. Informácia je na základe posudku statika, ktorý dosvedčuje, že statika nosného systému je úplne v poriadku, viac info: V prípade Žitavy nás podviedli: Statika Žitavy nie je narušená.

14.4.2014 – Vrakunskí poslanci odsúhlasili výstavbu nájomných bytov na mieste Žitavy: Súhlas podmienili prepracovaním dokumentácie tak, aby tam bolo viacej občianskej vybavenosti. To sa nakoniec nestalo – aktuálny projekt pre územné povolenie obsahuje len 120m2 občianskej vybavenosti. Tu je uznesenie, je to 16. bod: Uznesenia 14.4.2014. Poslanci Smeru porušili svoj predvolebný sľub, že nebudú zahusťovať výstavbu vo Vrakuni. Starostka pred voľbami povedala, že chce v Žitave dom dôchodcov.

20.1.2014 – Petícia občanov: Na základe druhej prezentácie miestni obyvatelia písomne požiadali poslancov MČ Vrakuňa:

  1. Vyjadriť nesúhlas s výstavbou bytov na mieste Žitavy
  2. Požiadať o zmenu v územnom pláne Bratislavy na mieste Žitavy zo súčasnej funkcie kód 101 – rozvojové územie – viacpodlažná zástavba obytného územia na funkciu kód 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu a funkciu kód 1130 – ostatná a izolačná zeleň na mieste súčasnej zelene, teda tak ako to bolo pôvodne
  3. Urobiť všetky potrebné kroky na obnovenie Žitavy ako domu služieb s priestormi pre obchod s potravinami, priestormi pre dôchodcov a mamičky s deťmi podľa potrieb občanov a ostatné služby

s odôvodnením – nedostatok zelene, parkových miest, služieb a v neposlednej miere prehustená sídlisková zástavba v tejto lokalite.

Petíciu podpísalo 290 rodín. S petíciou sa obrátili na primátora Bratislavy, mestskú časť Vrakuňu a tiež sme žiadali o podporu VÚC Bratislava.

12.3.2014 – Verejné prerokovanie: Spoločnosť pre rozvoj bývania Bratislava pozvala obyvateľov Vrakune na základe uznesenia poslancov Vrakune zo dňa 4.2.2014 na druhú prezentáciu zámeru plánovanej výstavby nájomných bytov na Vážskej ulici. Verejná prezentácia sa uskutočnila dňa 12.3.2014 za prítomnosti približne 80 obyvateľov z okolitých ulíc Čiližskej, Vážskej a Žitavskej. Občania na prezentácii uviedli, že v tejto lokalite je nedostatok parkovacích miest, nie sú tu detské ihriská, škôlka naproti sa premenila na golfové ihrisko. Žiadali, aby tu vznikli nové parkové miesta a služby pre obyvateľov, ktoré boli zrušené.

24.10.2013 – Mestskí poslanci odhlasovali zbúranie Žitavy: Urobili tak na základe posudku, ktorý nebol dobrý. Hlasovanie poslancov. Materiál do mestského zastupiteľstva.

Nevieme, kedy mestskí poslanci odhlasovali výstavbu bytov.

Ani nevieme, kedy odhlasovali peniaze na zbúranie. Odhad nákladov na búranie je 177.000€.

26.6. – 27.6. 2013 – Info v mestskom zastupiteľstve: Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy konaného v dňoch 26.6. – 27.6. 2013 bola predložená informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“. V materiály, ktorý predkladala Ing. Petra Nagyová Džerengerová, námestníčka primátora sa okrem iného uvádza „ Nájomný bytový dom Vrakuňa je navrhnutý na mieste súčasného nákupného centra „Žitava“, ktorý je v havarijnom stave a už neplní svoju funkciu. Je navrhnutý ako 6 podlažný objekt. V 1 PP bude podzemná garáž, na 1 až 5. NP bude 61 bytov. Projekty výstavby nájomných bytov v Rači a vo Vrakuni sú v štádiu vybavovania územného rozhodnutia.

Výstavba bytového domu by mala byť financovaná zo Štátneho fondu pre rozvoj bývania. Peniaze z fondu sa môžu použiť len na výstavbu, búranie by malo byť financované z mestských peňazí. Vrakuňa by mala možnosť rozdeliť polovicu z bytov svojim žiadateľom. Mala by to byť podpora mladým rodinám, ale Vrakuňa nemá napr. dostatok miest v škôlkach.

18.9.2012 – Vrakunskí poslanci schválili návrh zmien do Zmien a doplnkov územného plánu č. 3: Do zmien sa nedostalo vrátenie občianskej vybavenosti na miesto Žitavy. Návrh zmien.

6.6.2012 – Verejné prerokovanie: Dňa 6.6.2012 bola na Žitavskej prerokovaná štúdia domu s nájomnými bytmi s občanmi so značným nesúhlasom občanov, pričom námietky občanov nikto nebral na vedomie. Vznesené námietky občanov boli zverejnené na internete. Verejné zhromaždenie bolo zvolané miestnym zastupiteľstvom a na záver prítomní občania odhlasovali nesúhlas s výstavbou nájomných bytov. Jestvuje zvukový záznam z tohto zhromaždenia. Podľa ústavy je verejné zhromaždenie jednou z foriem verejnej správy.

15.2.2012 – Žitava v miestnom zastupiteľstve: Poslanci Vrakune na rokovaní 15.2.2012 zobrali na vedomie architektonickú štúdiu bytového domu z marca 2012 a odporučili starostke Lackovej zvolať prerokovanie tohto zámeru.

15.11.2011 – Zmena územného plánu: Poslanci mestského zastupiteľstva dňa 15.11.2011 uznesením č. 400/2011 schválili zmeny územného plánu, čím  zmenili funkciu občianskej vybavenosti objektu Žitava na viacpodlažnú zástavbu obytného územia. Vrakunský poslanec Kugler (SDKU) hlasoval za, Šindler sa zdržal (KDH). Stalo sa tak po niekoľkých desaťročiach, čo tu bola občianska vybavenosť, ktorá mala slúžiť občanom blízkych domov.

30.9.2010 – Mestskí poslanci neschválili Zmeny a doplnky územného plánu: Jedna z konfliktných oblastí bola aj výstavba ďalších bytových domov vo Vrakuni. Bolo tesne pred voľbami a preto asi poslanci zobrali do úvahy aj námietky Bratislavčanov. O rok neskôr noví mestskí poslanci tie isté zmeny schválili.

28.9.2010 – Vrakunskí poslanci odmietli výstavbu bytov na sídlisku: Poslanci uznesením odporučili mestským poslancom hlasovať proti územnému plánu. Jednali tak na základe petície proti výstavbe bytových domov vo Vrakuni. Bola to najväčšia petičná akcia, na zasadnutie prišlo asi 20 občanov, čo je vraj vrakunský rekord. Viac info: Vrakunskí poslanci zamietli výstavbu vo Vrakuni.

31.7.2010 – Petícia proti výstavbe ďalších bytových domov vo Vrakuni: Žiadali sme miestnych aj mestských poslancov, aby hlasovali proti zmenám územného plánu, v ktorých bola naplánovaná výstavba aj na mieste Žitavy. Viac info: Petícia proti výstavbe ďalších domov na sídlisku vo Vrakuni.

2007 – Vrakunskí poslanci schválili návrh zmien územného plánu: Medzi zmenami bola aj výstavba bytov na 4 miestach vo Vrakuni – aj na mieste Žitavy. Boli to temné doby.

Dosť podrobné informácie sú z miestneho zastupiteľstva, je to bod 3B: Zápisnica zo 4.2.2014.

Ďalšie informácie sú vo Vrakunských novinách na 4. strane: Vrakunské noviny, marec 2014

Nejaká informácia v etrende: Nájomné byty v Bratislave narážajú na odpor.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Príbeh Žitavy – ľud vs. samospráva

  1. Spätné upozornenie: Na Žitavskej namiesto bytov garáže. Podzemné garáže aj za zdravotným strediskom a na Čiližskej | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)