Ďalšie dejstvo príbehu výstavby na Amarelkovej a Píniovej

Mestská časť Vrakuňa ako stavebný úrad prvého stupňa (SÚ) vydala už tretie rozhodnutie vo veci zmeny územného rozhodnutia, o ktorú požiadala PINEA Park, s.r.o., Píniová 4, Bratislava. Predchádzajúce Krajský stavebný úrad (KSÚ) zrušil z rôznych dôvodov. To, ako pracuje naša mestská časť ale aj nadriadený stavebný úrad, ukazujú okrem iného zle spočítané parkovacie miesta, chýbajúci vlastnícky vzťah k pozemku alebo právny guláš v prípade územného plánu zóny. O opätovnom porušení zákonov mestskou časťou však môžeme hovoriť až po rozhodnutí o odvolaní občanov.
Tento článok nemá ambíciu podať ucelený obraz marazmu a dôvodných pochybnostiach o zákonnosti postupu SÚ, lebo na to bude využité právo odvolať sa. Pre zainteresovanú laickú verejnosť by mohli stačiť v tejto fáze ukážky práce ľudí, ktorí berú plat vďaka našim daniam a ktorí neberú ohľad na zákony, ich literu, ducha, účel a zmysel. Samozrejme, neberú ohľad ani na ľudí. Správne, na niektorých áno a na iných už nie. Ak už nič iné, ukážky môžu poslúžiť ako podnety na otázky o potrebe nápravy v širšom slova zmysle a zábere.

Mestská časť nesprávne spočítala počet parkovacích miest v neprospech obyvateľov na Píniovej

V rozhodnutiach z r. 2011 v časti Dopravné napojenie a statická doprava sú takéto údaje:
Počty parkovacích miest:
ÚR/4489/2009,2010/55/JF-109 ÚR/3118/2011/38/JF
zo dňa 03.03.2011 zo dňa 16.09.2011
a)                 navrhované
v podzemných podlažiach 110 122
na teréne je navrhnutých 79 79
b)                 existujúce
podzemné garáže
v postavených domoch 82 85
pred postavenými domami 292 264
požiadavka I. etapy výstavby 263 254
zrealizované 374 344
pripravené pre  II. etapu výstavby 111 90
Hry čísiel sú o to prekvapivejšie, že predstavujú korekciu aj údajov o prítomnosti, čo zákon nazýva skutočný stav veci. Jeho zistenie vyžaduje ako podklad pre zákonné rozhodnutie. Ak sú údaje v rozhodnutí zo 16.9. pravdivé, potom rozhodnutie z 3.3. obsahuje iné ako pravdivé údaje. Považujem za správne uviesť, že na konaní začiatkom r. 2011 presviedčali projektanti, že nároky na statickú dopravu sú vypočítané správne a údaje o realite v území zodpovedajú skutočnosti. Predstavitelia SÚ sa dušovali, že niet dôvodu neveriť, čo sa uvádza v prílohách. Život ukázal, že námietky a pochybnosti založené aj na poznaní reality boli opodstatnené.
Pre účastníkov konania nie je dôležité, či nezistenie je dôsledkom neschopnosti, pohodlia, alebo úmyslu. Podstatné je poučenie, že nemožno dôverovať listinám vydávaným SÚ.
K problematike statickej dopravy sa viaže viac faktov. Námietku týkajúcu sa pozemku parc. č. 3412 SÚ „vybavil“ odkazom na jej vyňatie. Na tejto parcele sa navrhovalo 30 parkovacích miest a cez ňu aj pripojenie ďalších parkovacích miest, na teréne i pod zemou. Po korekcii len o 30 miest pred ubytovňou SO-04 by mala byť jasná bilancia s deficitom.
Požiadavky pre I. + II. etapu: 294 + 254 = 548 miest
Realita + upravené návrhy: 122 + 79 + 85 + 264 = 550 miest
550 – 30 = 520 miest
Deficit: 548 – 520 = 28 miest
V hre sú ďalšie miesta pri ubytovni SO-04 na strane od panelárne, pripojenia miest v suterénoch ostatných ubytovní s výnimkou SO-01. Takých 70, možno i viac.

Mestská časť si „po svojom“ vysvetľuje zákony aj v prípade vlastníctva pozemkov, na ktorých sa bude stavať

Ukážkou je perla, ktorá si zaslúži byť vystavená, ako žiarivý príklad, čo všetko je možné, ak je vôľa pomáhať.SÚ ako osobitnú podmienku určil (hrubé písmo, lebo tak to je v rozhodnutí):
Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že je vlastníkom pozemkov parc. č. 3413/18 a 3413/53 alebo, že má k týmto pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.
Z toho by sa dalo usúdiť, že podľa SÚ stavebník nepreukázal v územnom konaní právo k pozemku, ani súhlas vlastníka. Pri čítaní tejto podmienky mi skoro zastalo srdce. Nechcelo uveriť, že by sa hviezdy postarali o stav rovnajúci sa zázraku. Čo na to zákon?
Podľa § 38 stav. zák. ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
SÚ vydal rozhodnutie o umiestnení stavby v prípade, keď na navrhnutý účel vyvlastniť pozemky nemožno. Ak by táto podmienka mala reálny základ v obsahu spisu, potom s pravdepodobnosťou limitne sa blížiacou istote by bolo možné tvrdiť, že rozhodnutie neuzrelo svetlo sveta v súlade s vôľou zákonodarcu.

Bližší stavebník ako občania

Čo tam po ustanovení zákona (vydať – nevydať rozhodnutie), ak je z čoho vyberať a prikloniť sa k povinnosti SÚ predchádzať škodám, postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, samozrejme predovšetkým s tými, ktorí by mohli utrpieť ujmu. Pri porovnávaní akú ujmu môže utrpieť bežný obyvateľ bytu v porovnaní s obmedzene ručiacou spoločnosťou, ktorej záleží najmä na dobre a prospechu mestskej časti, je jasné kam sa misky váh nakláňajú. Komu sa naklonenie nepozdáva, nech sa odvolá a ukáže, čo dokáže.

„Svojsky“ si vysvetlil zákony aj Krajský stavebný úrad pri rozhodnutí o odvolaní stavebníka, opäť v neprospech Píniovčanov

Kto by chcel vypískať iba SÚ, mal by si niečo v pľúcach nechať pre „slovutné majestáty“ schované v KSÚ i ministerstve. SÚ sa v rozhodnutí dovoláva uznania závislosti od metodického usmernenia jedného a rozhodnutia druhého. Formálne je to OK. Oba štátne orgány využili svoje práva. Ale ako? Bez ohľadu na oporu v zákonoch, v diele jedného možno čítať inde nepublikované znenie povinnosti, ktorá má byť zákonnou. Z diela druhého kričí ignorovanie faktu, že záväzná časť ÚP zóny bola vyhlásená VZN mestskej časti, rovnako ako bola VZN hl. mesta SR vyhlásená záväzná časť ÚP hl. mesta SR, že obe majú povahu všeobecne záväzného právneho predpisu bez prednosti medzi nimi, podobne ako medzi bežnými zákonmi. V čase prípravy ÚP hl. mesta SR a prijímania uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR č. 123 z 31. mája 2007 bolo platné VZN č. 2/2005 mestskej časti Vrakuňa. Hl. mesto SR nebralo ohľad na platný legislatívny stav a spôsobilo, že pre to isté územie platia dve rozdielne VZN. Štátnemu orgánu však nie je zverené právo rozhodnúť, podľa ktorého VZN bude rozhodovať a ktoré bude ignorovať. Skrývanie za pojmi územný plán hl. mesta a územný plán zóny nič nemení na faktoch. Podľa filozofie zvolenej pri usmerňovaní i rozhodovaní orgány hl. mesta a ich rozhodnutia by mali byť nadriadené orgánom mestskej časti a ich rozhodnutiam. Zákon o hl. meste SR taký vzťah neuvádza.
Možnosť rozseknúť gordický uzol majú poslanci zastupiteľstva hl. mesta, tým, že budú rešpektovať vôľu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Vrakúňa i petíciu obyvateľov a zmenia VZN č. 4/2007 hl. mesta SR v znení neskorších predpisov tak, aby sa doň prevzalo explicitné znenie VZN č. 2/2005 mestskej časti Vrakuňa. Aj o tom sa rokovalo na komisii pre územný rozvoj a dopravu. Slová o vhodnosti prerušiť konanie nepadli na úrodnú pôdu. Je to smutné, lebo vedúci oddelenia územného plánovania a výstavby priznal znalosť nedostatkov predloženého projektu. Písať čo na to zákon, by bolo nosením dreva do lesa.

Zatiaľ nie je koniec

Využijúc text piesne skupiny Metalinda s doplnkom o text v zátvorke vyslovujem nádej na zmenu.
Tak si tu žijeme, …, Vydržme to bratia, veď zlí sa raz (vraj určite) aj tak stratia.
Vladimír Dulla
Tento obsah bol zaradený v Nové domy na Píniovej. Zálohujte si trvalý odkaz.

26 odpovedí na Ďalšie dejstvo príbehu výstavby na Amarelkovej a Píniovej

 1. Vlado povedal:

  máme za sebou ďalšie intermezzo, v´daka upovedomeniu KSÚ sme sa dozvedeli, že nejakým záhadným spôsobom sa v spise vymenila už raz upravená DÚR tak, že opäť obsahuje nekvalitu pôvodnej a hlavne, že napadnuté rozhodmutie stavia na hlavu, rozhodutie zo 16.9.2011 stráca súvis so svojim najdôležitejsím podkladom vo viacerých významných aspektoch,
  na základe odvolania sme dostali šancu nazrieť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, vyjadrenie je na svete, zajtra podám a budem dúfať, že ľudia na KSÚ sa postarajú o naplnenie zásady zákonnosti a prednosti verejného záujmu pred súkromným, ako sa vyjadril Najvyšší súd SR,

  • sendy povedal:

   dobry den, zaujimalo by ma aky je stav „buducej vystavby na Piniovej“ dnes? za info dakujem!

   • Vlado povedal:

    sendy,
    je príjemné, že sa niekto zaujíma o stav „budúcej výstavby“, dúfam, že bude postačovať stručné zhrnutie vývoja od marca 2012,
    1. na základe odvolania bývalý KSÚ rozhodnutím z 11.4.2012 prerušil konanie a vyzval dotknuté orgány, voči stanoviskám ktorých smerovalo odvolanie, aby sa vyjadrili,
    2. ďalej si vyžiadal vyjadrenia nadriedených orgánov, okrem HM Ba, lebo to nemá nadriadený orgán
    3. HM Ba svoje vyjadrenie z 26.7.2012 doručilo KSÚ 7.9.2012, pričom sa vyjadrilo, že záväzné stanovisko na predmetnú stavbu treba prehodnotiť,
    4. PINEA PARK sa podľa všetkého obrátil na prokuratúru, lebo tá prikázala KSÚ konať vo vzťahu k HM – ešte raz vyžiadať vyjadrenie / záväzné stanovisko,
    5. Obv. úrad (transformovaný KSÚ) listom z 9.1.2013 uplatnil žiadosť o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska HM, aj preto, že navrhovateľ zmenil dokumentáciu oproti pôvodnému návrhu / žiadosti stavebníka, novú dokumentáciu Obv. úrad zaslal HM v prílohe,
    v žiadosti nestanovil lehotu, uviedol „v čo najkratšom čase“,
    6. HM odpovedalo listom z 21.3.2013 doručenej Obv. úradu 15.4.2013, kde toho popísalo veľa, podstatou je, že aktuálne vyjadrenie / záväzné stanovisko podmienilo novou žiadosťou PINEA PARK a novú dokumentáciu, ktorú malo k dispozícii, vrátilo Obv. úradu,
    7. Obv. úrad rozhodnutím z 9.5.2013 opätovne prerušil konanie a vyzval PINEA PARK ako navrhovateľa, aby v lehote 90 dní od doručenia rozhodnutia návrh doplnil o záväzné stanovisko HM k dokumentácii overenej v konaní stavebným úradom vo vzťahu k ÚP HM Ba v znení zmien a doplnkov,
    snáď sa podarilo dať informácie a pritom Vás nedomýliť

    • Marián povedal:

     Ahoj, Takže Pinea musí teraz požiadať o nové územné rozhodnutie so zmenenou dokumentáciou? Alebo len o záväzné stanovisko HM? Záväzné stanovisko asi žiada úrad. Čo je zmenené v zmenenej dokumentácii?

    • Vlado povedal:

     Marián,
     urobili všetko (ne)možné, aby PP nemusela podávať novú žiadosť, aby stačilo prdložiť nové záväzné stanvoisko HM k zmenej dokumentácii a vo väzbe na akutuálny stav ÚP
     vôbec ich netrápi, že k zmenenj dokumentácii sa už mnohí účastníci konania nedokážu vyjadriť, rovnako asi nemožno očakávať, že bude verejnou vyhláškou oznámené doručenie nového záväzného stanoviska a daná možnosť ho pripomienkovať, aj keď je to súčasť základných pravidiel správneho konania
     zmena, ktorá sa týka verejných záujmov, je predovšetkým v spôsobe pripojenia ubytovní k sieti verejných komunikácií, z toho vyplývajúce dôsledky na parkovanie, chodníky, prístup k verejnému priestranstvu a bezpečnosť chodcov pre nové kolízne body s autodopravou
     vyzerá to tak, že sa robí všetko, aby sa odvolanie zamietlo, právny zástupca PP dokonca „vytasil“ zbraň naväčšieho klalibru – usmerenie MDPaT z r. 2009, ktoré vydalo pre PP, aby tzv. usmernilo stavebný úrad ako má rozhdovať,
     teraz nemá zmysel sa rozpísať o vážnych obsahových nedostatkoch usmernenia, pre základnú orientáciu stačí uviesť, že i začiatočník by mal vedieť, že usmernenie pre orgán(y) verejnej správy sa nevydáva prostredníctvom listu adresovaného subjektu súkromného práva,
     tak či onak, obyvatelia by sa mali pripraviť, že asi budú postavení pred rozhodnutie, či sa chcú domáhať ochrany svojich práv na súde,

 2. vlado povedal:

  odvlanie odoslané na KSÚ, konečne

  http://www.vrakuna.sk/downloads//20111215_ksu.pdf

 3. Jolana povedal:

  To čo sa píše kriticky na adresu starostky je veľmi mierna kritika. Starostka bežne nedodržala prijaté uznesenia MZ a tvárila sa akoby nič. Je to veľmi dobrá herečka, hovorím to ako bývalá poslankyna a zažila som s ňou neuveriteľné veci, ale na verejnosti ich prezentovala úplne inak! Myslím, že jej vzhľadom na vek ubúda síl, o odbornosti riadiť samosprávu ani nehovorím. Vybrala si okolo seba ľudí, ktorí si robia kšeftíky za naše peniaze na úrade a ešte ľudí naozaj nekvalifikovaných a neschopných.Ak má niekto záujem o nahliadnutie do faktúr-sám sa presvedčí ako sa nakladá s verej.prostriedkami-našimi peniazmi./zákon o slobodnom prístupe informácií to dovoľuje/ V podstate vedenie samospráv, teraz myslím aj obecne, využíva resp.zneužíva ,že občan nevidí do detailov,- čo sa robí s financiami a veľakrát ani poslanci-niektorým je to jedno a niektorí tomu nerozumejú a tak sa často stane ,že sú oklamaní .Starostka má výhradné právo ako svojich podriadených ohodnotí a to by ste sa čudovali,koľko našich peňazí za sedenie na zadku sa míňa.Samospráva v tomto vôbec nešetrí!

 4. Simona povedal:

  Vlado, ak tak bezhalvo útočíte a osočujete súčasnú starostku, je na mieste, aby ste sa podpísali celým menom pod svoje príspevky a neskrývali sa za anonymnú prezývku. Lenže vy sa priznať asi bojíte. To, čo tu vypisujete na starostku je verejným urážaním úradnej osoby.

  • vlado povedal:

   konečne sa šidlo vykľulo z vreca,
   doteraz neveríte uvádzanému menu, podľa Vás je to anonymná prezývka, nech sa prihlási niekto, koho prezývajú vlado, a ja dám zahrať v rozhlase tým, ktorí mali takí jedinečný nápad a určite tým zmiatli mnoho ľudí,
   naozaj mám uveriť, že ak uvediem nejaké iné meno a priezvisko, tak zmeníte prístup a budete ho považovať za skutočné občianske meno a priezvisko?
   tak, bez ohľadu na vek, nech žijú rozprávky, moje meno je: Martinko Klingáčik
   týmto pozdravujem osobu s anonymnou prezývkou zloženou z písmenok S, i m, o, n, a
   a dodávam, že celé meno ma naďalej nezaujíma, rovnako ako ma nezaujímalo predtým

  • Marián povedal:

   Presne o to sa tu snažíme, čo píšete. Rád by som tiež napísal niečo o autách, ale tieto problémy s výstavbou nových domov nás teraz veľmi zaťažujú. Ak si prečítate viacej článkov, zistíte, že sa nám podarilo zastaviť výstavbu viacerých domov aj na iných miestach. Ak by sa tieto domy postavili, znamenalo by to aj množstvo nových áut na parkoviskách a cestách. Aj preto sme to robili, aby to tu všetko neobsadili autá.
   Ak je tu niečo proti starostke, tak je to zakaždým podložené, takže to nie sú urážky. Dávame si na to pozor. Bol by som radšej, ak by ste vy svoje tvrdenia podporili aj nejakými argumentami: prečo si myslíte, že Vlado sa podpisuje falošným menom a čo je tu urážkou starostky.
   Máme spoločný problém, to je príliš veľa áut vo Vrakuni. Môžme ho tiež riešiť spoločne.

 5. Simona povedal:

  Život sa asi točí len na Píniovej ulici, ostatná Vrakuňa nikoho netrápi. Býva tam asi niekto veľmi dôležitý.
  Pozrite sa čo porobil bývalý policajt s Vrakuňou. Áut všade ako nasra.. Kde je teraz vrakunský kultúrny dom 221 ? A ďalšie investorsky „zaujímavé“ stavby vo Vrakuni?

  • vlado povedal:

   Simona, prečo taká otázka v diskusii o článku k anabáze na Píniovej? Prečo by na to mali odpovedať tí, ktorých trápi práve to, čo sa deje okolo zámeru stavať hlava-nehlava na Píniovej?
   Na stránke sú aj články k dianiu v iných častiach Vrakúne. Kto chce, môže napísať článok o čomkoľvek, čo považuje za dôležité, napr. aj o tom, čo všetko napáchal bývalý policajt a ponúknuť ho na zverejnenie. Chce to len tak málo – nečakať, či to spraví niekto druhý, a priznať sa k autorstvu.

 6. vlado povedal:

  odvolanie podané, o pár dní začne ďalšia etapa,

 7. Paľo povedal:

  A čo robia vrakunskí poslanci? Všetci sa vymenili a sú tam teraz predsa noví. Ak starostka niečo chce, tak jej to všetko aj tak predsa schvaľujú oni. Je už vyše roka po voľbách a čo sa zatiaľ spravilo pozitívne ?

  • vlado povedal:

   poslanci sú v tomto dosť bezmocní, činnosť mestskej časti ako stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy, preto sa neaplikuje zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o hl. meste SR a iné, ktoré upravujú pôsobnosť orgánov samosprávy,
   starostka je pri výkone pôsobnosti štatutárneho orgánu stavebného úradu nezávislá od vôle miestneho zastupiteľstva, ňou podpisované rozhodnutia v územnom alebo stavebnom konaní sú nekontrolovateľné hl. kontrolórom mestskej časti,
   jediné čím ju môžu poslanci brzdiť je originálnou pôsobnosťou orgánu územného plánovania a nezmeniť VZN, ktorým bola v minulosti vyhlásená záväzná časť ÚP Z, pri jeho nerešpektovaní sa môžu uzniesť na vyhlásení hlasovania obyvateľov mestskej časti Vrakúňa o odvolaní starostky, ale …
   starostka získala 1375 hlasov zo 4338 odovzdaných platných hlasov,
   ak na voľby prišlo 27,65 % oprávnených voličov, malo by také uznesenie zmysel len vtedy, ak by sa dokázalo aktivizovať ešte aspoň 32 % voličov, lebo tábor starostky (cca 8,3 %) by sa určite nezúčastnil, takže cca 5 500 voličov, ktorí predtým neboli voliť, a všetci, ktorí volili iného kandidáta, nie starostku,
   na miestne pomery riadna utópia, ešte väčšia, ako chcieť, aby na MÚ pracovali iba poctivci, ktorí radšej rozšíria rady nezamestnaných, ako by vyšli v ústrety nekalým záujom istých duší, veď plniť pokyny a vôľu štatutára býva výhodné takmer všade a vždy,

  • Alena povedal:

   Je to presne tak, ako napisal vlado. Poslanci ci uz na stavebnej komisii ci priamo na zastupitelstve urobili pre nas NEMALO. Jednak podporili a vyjadrili suhlas s peticiou proti tejto vystavbe, kde sa zucastnilo485 ludi, uznali platnost VZN c.2/2005, ktore povoluje v tejto lokalite len vystavbu obcianskeho vybavenia s funkciou sluzieb, obchodu a rekreacie, dokonca, ziadali starostku, aby postupovala v zmysle platneho VZN a aby uzemne konanie prerusila a vyhlasila stavebnu uzaveru, pokial nedojde k zosuladenie VZN hlavneho mesta a VZN zony Horne Diely.
   OBRAZOM PRE VOLICOV STAROSTKY je aj skutocnost, ze rozhodnutie o umiestneni stavby staveny urad vydal RYCHLO, den pre zasadnutim poslancov, kde sa tato vec mala preberat. Ponahlali sa az tak, ze okrem inych zasadnejsich veci je plny preklepov. Tu je jeden z prikladov, ako tie „skusenosti“ z predvolebnych plagatov, ktore mali byt zarukou rozvoja Vrakune sa dovodne javia ako skusenost presadzovat vylucne vlastne zaujmy a zaujmy blizkych ludi bez ohladu na nespokojny dav ludi, ktori su proti tejto vystavbe.
   V jednej mudrej knihe som citala…kolko dobra das, tolko sa ti vrati, kolko zla das, dvakrat sa ti vrati….je to poucne pre kazdeho cloveka

 8. johana povedal:

  Toto celé je úžasne zorganizované starostkou, ktorá pre Treichla i život položí! Ju nezaujímajú ludia vo Vrakuni ,ona sa musí postarať o obchody pre svojich! Celý úrad je len o tom, ved si pozrite kto tam robí a kto rozhoduje. Vrakuna nemá perspektívu rozvíjajucej sa mestskej časti v metropole SR. To by chcelo odbornosť, kreativitu ,znalosť v problematike, razantnosť ,ale i odvahu sa púšťať do nových projektov. V oveľa menších mestečkách to ide i s nízkymi rozpočtami. To sa tu ale s dochodkynou a jej suitou nedá realizovať. Je to pre Vrakuňu stagnácia a úpadok!

  • Igor povedal:

   11.10.2011 som nasiel v schranke Vrakunske listy alebo nieco s podobnym nazvom. Odporucam si precitat clanok Lackovej ako reakciu na peticiu proti vystavbe. Nic konkretne nepovedane, strasne trapny text, stylistika nulova. Az ma striaslo, ze Lackova je hl. manager Vrakune. Z clanku vyplyva, ze Lackova haji v prvom rade svoje zaujmy a pod.

   • Alena povedal:

    Ten clanok je ozaj perla ducha…nic lepsie starostka nemohla urobit, aspon si kazdy normalny clovek urobi nazor. Dakujeme za prezentaciu, nielen Piniova tlieska!!!!! Amen.

  • ján povedal:

   Treba sa pozrieť, kto platil pani starostke volebnú kampaň a s kým bola na dovolenke. (*** admin – vymazané: táto časť textu pravdepodobne porušovala zákon ***) Je iba na voličoch Vrakúne, ako s ňou naložia. Na poslancov sa netreba spoliehať, aj tým vždy niečo podhodí a oni sú spokojní. Iba pred voličmi hrajú poslanci divadlo na zastupiteľstve, ako im názor a problémy voličov ležia na srdci. Všetko je to jedna banda!

   • Marián povedal:

    Nie je možné obviniť kohokoľvek bez dôkazov. Pokiaľ máte dôkazy na to, čo ste napísali, tak ich tu rád uverejním, ale nepodložené obvinenia tu nesmú byť. Na jednej strane to nie slušné, na druhej strane by sa niekto mohol dostať do šlamastiky. Mrzí ma, že so vám musel zasiahnúť do komentára, ale mohli by sme tu popísať veľmi veľa obvinení, keby sme mali v ruke dôkazy.

 9. Dušan povedal:

  Robo, ty sa stahujes do Zahorskej ?

  Ako si dovoliš takto hovoriť o ľuďoch, ktorí bývajú vo Vrakuni?

 10. Peter povedal:

  Jednej veci je ťažko pochopiť. Prečo sa tieto vážne veci riešia len „vychytračele“ a zákulisne a nie v zmysle práva – riadnou súdnou cestou?

  • Vlado povedal:

   tieto veci sa v zmysle zakona riesia v spravnom konani, az ked je na svete pravoplatne rozhodnutie, potom ten, kto sa nim citi poskodeni na pravach, sa moze obrátiť na súd, aby rozhdonutie zrušil pre porušenie zákona, ak súd žalobe vyhovie, rozhodovať vo veci samej bude opäť správny orgán – stavebný úrad, ale nie súd, tento kompetenčný model, založený na poctivosti úradníkov a princípe pdani komu padni, máme už desiatky rokov, a nielen u nás,
   model pre nepoctivých úradníkov je vopred márny, alebo miera nepoctivosti sa nedá limitovať,
   v prvom kole sa stala chyba, keď sa nežalovalo rozhodnutie KSÚ ako zjavne nezákonné, len málokto by predpokladal, že rozhodnutie takého dôležitého štátneho orgánu bude založené na vymyslenej povinnosti, konkrétne na tvrdení, že v zmysle § 30 stav. zák. – zákon ukladá povinnsoť aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu, ak je potrebné zosúladiť územný plán s územným plánom hierarchicky vyššieho stupňa alebo jeho zmenami a doplnkami,
   každý si môže vyhľadať stav. zák. a prečítať znenie § 30, mne sa nepodarilo nájsť takú povinnosť, ak ide o vzťah medzi územným plánom obce a územným plánom zóny v rámci tej istej obce,
   zákon o správnom konaí ukladá povinsnoť uviesť / citovať konkrétne ustanovenie hmotnoprávneho predpisu, podľa ktorého správny orgán rozhodoval a pod ktoré začlenil zistený skutkový stav, § 30 má 4 odseky, v rozhdonutí KSÚ sa pre istotu neuvádza ktorý z nich by mal byť relevantným ustanovením k povinnosti zosúladiť …,
   ukážkovým výsmechom práva, samozrejme aj spravodlivosti, je táto časť odôvodnenia:
   „Odvolací orgán zastáva názor, že Územný plán zóny Horné dielya je síce naďalej platný aj napriek rozporu s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, no v dôsledku tohto rozporu nemôže byť FAKTICKY slúžiť ako záväzný podklad pre územné rozhodovanie, nakoľko …“
   ako je uvedené v článku, KSÚ, nie celému, konkrétnym ľuďom, neprekáža, že povinnosť aplikácie VZN zostala DE FACTO i DE IURE vo vzduchoprázdne,
   je v ňom i ďalšia perla ducha, ktorou sa buď niekto chcel niekomu zavďačiť, alebo je reprezentnat zvrátenej logiky alebo naozaj nemá predpoklady na výkon takej štátnej služby

 11. Alena povedal:

  Brilantny clanok, popisujuci holu skutocnost prace spravnych organov!!! Pekna vizitka to teda nie je!!! Skor mi uz zacina pripadat smiesne, ze cim viac rozhodnuti, tym horsie chyby v nom. Z toho sa da dovodne domysliet, ze stavebny urad sa vsemozne snazi vyhoviet stavebnikovi, vypusti hociaky „elaborat“, len aby sa splnil jeho volu.
  „Vazeny“stavebny urad, my si tu nezelame druhy Pentagon, ak ho niekde potrebujete urobit, postavte si ho pri svojich domovoch!!! My Vam v tom branit nebudeme. Alebo este lepsie lokalita by bola v Zahorskej Bystrici!!

Napísať odpoveď pre Vlado Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)