V Bratislave stúpol počet alergických ochorení

V Bratislave neustále stúpa počet alergických ochorení.  Počet ochorení sennej nádchy stúpol z 30.000 ochorení v roku 2000 na 57.400 v roku 2008. Uvádza to Správa o zdravotnom stave obyvateľov Bratislavy. U detí do 1 roka stúpol počet ochorení sennej nádchy z 54 na 1.147.

Správy si môžete stiahnúť tuná:

Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2008: SPRAVA-ZS-2008.pdf (502,4 kB)

Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 – 2008: SPRAVA-ZS-SR-2008.pdf (402,1 kB)

Niektoré citáty z celoslovenskej správy:

„Zo zdravotného hľadiska za najzávažnejšie sú považované emisie z dopravy, najmä jemné prachové častice PM10, PM2,5, prchavé uhľovodíky (osobitne karcinogénny benzén a 1 – 3 butadién), ďalej emisie CO a NOx. Za najviac rizikové sú považované polohy obytných objektov v okolí ťažiskových križovatiek a cestných dopravných trás, a to aj s ohľadom na predpoklad rizikových koncentrácií karcinogénneho benzénu a zvýšených koncentrácií PM10. Podľa výsledkov meraní na križovatkách pretrváva problém prekračovania limitných hodnôt aj u oxidov dusíka, i keď sa javí klesajúci trend.“

„Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať problematike benzénu, a to vzhľadom na vysoké potenciálne nebezpečenstvo, ktoré predstavuje táto látka pre ľudské zdravie, pretože produkty zo spaľovania benzínu sú emitované priamo v dýchacej zóne človeka v čase maximálnej aktivity. Najvyššie hodnoty benzénu boli namerané v najväčších mestách – aglomeráciách (Bratislava, Košice).“

Zvýšené alergické ochorenia by mali súvisieť aj so zlým ovzduším v mieste našeho bydliska. Výstavba bytov nad cestami a rušnými križovatkami, ako sa sa to deje vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach, je tiež jednou z príčin.

Ešte niektoré citáty týkajúce sa hluku, keďže obyvatelia bytov nad cestou trpia tiež nadmernou hlučnosťou:

„Najvýznamnejším mobilným zdrojom hluku je cestná doprava, ktorej negatívne pôsobenie v súčasnosti zaznamenáva rastúci trend, predovšetkým z dôvodu rastúcej intenzity environmentálne najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy. Nárast tohto druhu dopravy v poslednom desaťročí predstavuje približne 40%.“

„Pri navrhovaní bytových objektov situovaných pozdĺž frekventovaných komunikácií … sa vyžaduje zabezpečenie individuálnej protihlukovej ochrany.“

Tento obsah bol zaradený v Zdravé prostredie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)