Detské ihrisko vo vnútrobloku na Bebravskej nie je možné presunúť inde

Detské ihrisko na Bebravskej, Slatinskej a Dudvážskej ulici už niekoľko rokov poriadne strpčuje život obyvateľom. Schádza sa tu mládež z celých Dolných Honov, robia hluk a obťažujú obyvateľov.

Ihrisko však nie je možné premiestniť inde, ako to žiadali petíciou obyvatelia. Musí to zostať a mestská časť sa oňho 5 rokov musí starať. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Kto nesie zodpovednosť za hluk na detskom ihrisku na Bebravskej?

Zverejňujem tu otvorený list dvom susedom, o tom kto nesie zodpovednosť za to, že rekonštruované detské ihrisko na Bebravskej ulici poriadne strpčuje obyvateľom život. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Zabojujte s nami o úplné odstránenie jedov z vrakunskej skládky CHZJD – do 18.3.

Teraz prebieha rozhodujúci proces, v ktorom sa môže rozhodnúť, či ministerstvo nechá odstrániť všetky jedy z Vrakune alebo len jedy zapuzdrí podzemnou tesniacej stenou. Pošlite pripomienky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente EIA-skládka Vrakuňa – v dokumente vyplňte svoje meno a zašlite ho na adresu uvedenú v dokumente. Treba to spraviť do 18.3.2018.

V dokumente pripomienkujeme, že ministerstvo je povinné urobiť posúdenie vplyvov podľa zákona EIA. Zároveň žiadame, aby pri posúdení uvažoval aj s variantom úplného odstránenia nebezpečných odpadov zo skládky CHZJD.

Naše argumenty sú zrejmé: Jedine trvalé odstránenie jedov dokáže zabezpečiť, že nikdy nedôjde k otráveniu strategicky dôležitej zásobárne pitnej vody na Žitnom ostrove.

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Máme možnosť pripomienkovať zámer zapuzdriť jedy v skládke odpadov z CHZJD

Ministerstvo životného prostredia začalo robiť úradné kroky k vyriešeniu skládky jedovatých odpadov z CHZJD. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie zámeru na základe Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ministerstvo navrhuje zapuzdriť jedy na mieste. V rámci posudzovania je nevyhnutné vyhodnotiť aj varianty, jedným z variantov je aj úplná likvidácia skládky, tá je však podľa zámeru nevýhodná. Pri posudzovaní variantov sú v dokumente zásadné chyby.

Verejnosť má určité dôležité práva pri vyhodnocovaní riešenia skládky. V tejto fáze je určitá možnosť presadiť najlepšie riešenie. Pozrite si informácie o skládke a EIA: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Ako prebieha rekonštrukcia zdravotného strediska

Do zdravotného strediska sa nakoniec naleje až 800 tisíc eur. Z toho však 200 tisíc ide na rekonštrukciu sídla Spokojného bývania.  Spokojné bývanie požiadalo o úver v hodnote 200 tisíc eur.  Za tieto peniaze sa vytvorilo 6 ambulancií, do ktorých sa presťahovali lekári z priestorov strediska, do ktorých sa pre zmenu nasťahuje Spokojné bývanie. Má sa postaviť výťah, zatepliť fasáda a strecha, vymeniť okná a dvere. Koketuje sa so zriadením detskej pohotovosti. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Osud 850 detí bez detskej lekárky je poslancom ľahostajný

Komentáre k odpovediam poslancov: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Dve veci mi najviac chýbajú v odpovediach poslancov na moju výzvu, aby nahradili chýbajúcu detskú lekárku.

Poslanci neprejavili žiadny záujem o osud 850 detí, ktorí prišli o detskú lekárku. Ako by sa nič nestalo, že 850 detí prišlo o detskú lekárku.

Okrem toho sa poslanci vôbec nezaoberajú tým, že je dlhodobo porušované ich uznesenie, podľa ktorého mal zostať zachovaný rozsah zdravotnej starostlivosti v stredisku, bez výnimky. Akoby vôbec nič neznamenalo, že sa nedodržiava uznesenie. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Odpovede poslancov: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Prinášam odpovede poslancov na otvorený mejl. V mejly som žiadal, aby zabezpečili dodržiavanie svojho uznesenia o tom, že v zdravotnom stredisku zostane starostlivosť rovnaká, aká bola pred jeho prenajatím Spokojnému bývaniu. Pretože v zdravotnom stredisku odvtedy chýba jedna detská lekárka. Na mejl odpovedali poslanci Zajíček, Šindler, Czaja a poslankyňa Murcinová. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Otvorený mejl poslancom: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Vážený pani poslankyňa / pán poslanec,

Chcem Vás požiadať o to, aby ste zabezpečili dodržiavanie svojho uznesenia 184/XII/2016 zo dňa 26.4.2016.

Podľa tohto uznesenia by mala byť v zdravotnom stredisku na Bebravskej 1 zachovaná zdravotná starostlivosť rovnaká, aká bola v čase prijatia tohto uznesenia.

Odvtedy však v stredisku ordinuje o jednu detskú lekárku menej. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Vyjadrite svoj názor na bratislavský lesopark v stredu 30.11.

Verejnosť má možnosť zúčastniť sa verejnej diskusie, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 30.11.2017 o 16.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  Na stretnutí budeme diskutovať o mestských lesoch ako o zelených pľúcach Bratislavy, o rekreačných funkciách a infraštruktúre územia, ale aj o ďalších témach, dôležitých pre rozvoj lesoparku – o ochrane prírody, lesnom hospodárení, lesnej pedagogike či o mobilite v lesoparku. Radi privítame všetkých, ktorí sa o lesopark zaujímajú. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Anketa o lesoparku

Vyjadrite prosím svoj názor na rozvoj lesoparku v ankete na linku https://tinyurl.com/yc7fodn9 , do 10.12.2017

Podľa prvých výsledkov ankety patria k najčastejším návštevníkom lesoparku obyvatelia Nového Mesta spolu s Petržalčanmi a Staromešťanmi. Ukazuje sa však, že niet mestskej časti, ktorej obyvatelia by do lesoparku nechodili a nevedeli sa vyjadriť k jeho rozvoju. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Starosta by mal vyhlásiť stavebnú uzáveru

Pozrite si, v akej oblasti ležia tony jedovatého odpadu z CHZJD. Oblasť nie je presne určená, pretože vzorky neboli zobraté dostatočne husto.

Ide o nevyužívanú časť územia Vrakune. Ale už za starostky Lackovej sa tu začalo stavať. Sú tu nejaké výrobné prevádzky. Skládka zasahuje aj do záhradkárskej oblasti, kde sa veselo býva.

Ak starosta myslí vážne svoje odhodlanie vyriešiť problém skládky, mal by tu vyhlásiť stavebnú uzáveru. To znamená, že úrad by nemohol vydávať súhlas na výstavbu. Zatiaľ však Kuruc stavebnú uzáveru nevyhlásil. Prípadná pokračujúca výstavba by vraj mohla napomôcť ku špekuláciám, pretože pri sanácií skládky bude musieť štát nehnuteľnosti vykúpiť. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Nielen rakovina ale aj spontánny potrat alebo neplodnosť

Nemôžete mať deti alebo máte iné problémy spojené s narodením dieťaťa? Potom tieto problémy môžu byť spôsobené aj znečistením prostredia, v ktorom žijeme. Vrakuňa stojí v obkľúčení mnohých ton jedovatého odpadu, ktorý sa postupne dostáva do podzemnej vody alebo sa môže vylučovať do vzduchu.

Prečítajte si riziká, ktoré má na naše zdravie jedna z látok, ktoré prekročili hranicu nebezpečnosti pre človeka pri meraniach v okolí skládky jedovatého odpadu z CHZJD.

A pri tom, pre mnohé látky nebola v správe stanovená ani miera rizika, pretože nie sú určené referenčné hodnoty pre vypočítanie takéhoto rizika. Podobne nebolo vypočítané riziko aj pre kombinácie jedovatých látok, keďže kombinovaný účinok látok môže byť nebezpečný, aj keď jednotlivé látky nebezpečenstvo nepredstavujú. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Zdroj jedovatého zamorenia aj na letisku a z ďalších dvoch skládok odpadu

Podľa záverečnej správy k skládke CHZJD žijeme obkľúčení skládkami jedovatého odpadu. Jeden zdroj jedovatých látok by mohol pochádzať z letiska, kde v minulosti zamorili pôdu a podzemné vody pohonné hmoty. Z tohto zdroja pochádza tetrachlóretén, ktorý namerali v podzemnej vode za Podunajskými Biskupicami a Vrakuňou.

Pod skládkou CHZJD smerom na Vrakunský lesopark sa nachádza ďalšia skládka. Tu bol navážaný jednak komunálny odpad, ako aj odpad zo spaľovne klasifikovaný ako nebezpečný. Podobne ako skládka CHZJD ani táto skládka nemala zaizolované dno a teda aj tu s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k lúhovaniu uloženého odpadu do podzemných vôd.

Za mestskou časťou Vrakuňa, v miestach kde sa vyskytuje kontaminačný mrak tetrachlóreténu bola v minulosti ďalšia skládka. Podľa registra environmentálnych záťaží bolo do depresie po ťažbe štrku a piesku na ploche asi 15 000 m2 uložených približne 30 000 m3 komunálnych, stavebných, aj odpadov z výroby. Nevieme pri tom, z akej výroby odpad pochádzal. Uložené odpady sú v kontakte s podzemnou vodou.

Prečítajte si podrobnosti zo správy: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Podľa štúdie je najlepšie jedovaté materiály odstrániť

Podľa Záverečnej správy prieskumu vrakunskej skládky CHZJD je najlepšie jedovaté materiály odstrániť. Ministerstvo sa teda neriadi závermi štúdie, pretože ide cestou izolovania skládky.

Podľa štúdie však nie je možné úplne vyčistiť podzemné vody. Preto navrhuje aj izolovanie podzemnej vody od skládkou. Treba tomu asi rozumieť tak, že najlepšie je skládku odstrániť, ale znečistené podzemné vody bude potrebné ešte aj izolovať.

Prečítajte si niektoré zaujímavé časti zo štúdie: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Prostitútka Vrakuňa

Za peniaze dá každému. Najjednoduchší spôsob ako sa dostať k zaujímavejšiemu politickému miestu v Bratislave je kandidovať za Vrakuňu. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Fejetóny a iné textíky | Zanechať komentár

Ftáčnik pre developerov

Veľkú zodpovednosť za prijatie zmien územného plánu Bratislavy nesie vtedajší primátor Milan Ftáčnik. Pripomeňme si len, čo všetko sa vtedy stalo: Ftáčnik pre developerov pre Denník N. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 5. časť: Hlasovanie za zbúranie PKO

Treba pripomenúť, že Svoreňová hlasovala za predaj PKO, čo viedlo samozrejme k jeho zbúraniu. Nesie tak tiež zodpovednosť za to, že Bratislava stratila tento verejný priestor určený pre kultúrne akcie. Hlasovanie o zbúraní sprevádzalo veľa čudných praktík, ako napríklad, že Nesrovnal predložil poslancom zmluvu na predaj až v deň, kedy sa konalo mestské zastupiteľstvo. Štandardne sa musia materiály preklad viacej dní pred zastupiteľstvom. Zámerom bolo pravdepodobne urobiť predaj veľmi rýchlo, aby Bratislavčania nemohli pindať, či nebodaj protestovať. Svoreňovej zdá sa takéto totalitné praktiky vyhovujú. Hlasovanie o PKO je len jedným z mnohých krokov, ktoré spôsobujú, že Bratislavčania prichádzajú o svoje mesto. Alebo vari niekto z nás Vrakunčanov využije služby hotela Sheraton?

Za predaj PKO hlasovali svorne Svoreňová aj Kuruc – obidvaja mestskí poslanci za Vrakuňu. Stalo sa to na mestskom zastupiteľstve v apríli 2016.

Viac o predaji PKO si prečítajte tu: Kuruc a Svoreňová hlasovali za predaj a následné zbúranie PKO.

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 4. časť: Nehlasovala za navýšenie ceny pri predaji pozemku pre Development

Pri ďalšom predaji pozemku Svoreňová nehlasovala za zvýšenie ceny pozemku, pozrite hlasovanie. Podľa pozmeňovacieho návrhu sa mala navýšiť cena pozemku z 170,89€ na 250€/m2, tak to navrhla finančná komisia. Mesto tak mohlo získať navyše 119.600€. Za pôvodnú nízku cenu hlasovala Svoreňová spolu so smerákmi. A spolu s nimi aj Martin Kuruc. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | 1 Komentár

Svoreňová proti Bratislave, 3. časť: Nehlasovala za navýšenie ceny pri predaji pozemku pre Trajekt plus

Pri predaji pozemku pre spoločnosť z Dvořákovho nábrežia (Trajekt plus) navrhoval predseda fin. komisie zvýšiť cenu zo 150 na 200€/m2.  To neprešlo, Svoreňová sa tiež zdržala, pozrite hlasovanie. Ale za pôvodnú nízku cenu hlasovali Smeráci aj Svoreňová – to prešlo, pozrite hlasovanie. V tomto prípade prišlo mesto len o necelých 10.000€. Opäť Martin Kuruc a Svoreňová hlasovali svorne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 2. časť: Nehlasovala za nájom pozemkov pre americkú ambasádu

Svoreňová nehlasovala ani za prenájom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí pre americkú ambasádu, tu je hlasovanie. Kvôli tomu prichádzame ročne o 480.000€. Od roku 2016 je to už spolu takmer milión eur, v roku 2016 totiž prestala platiť nájomná zmluva s americkou ambasádou. Prenájom pozemku spolu s cenou už Magistrát dohodol s Američanmi. Chýba len odsúhlasenie mestským zastupiteľstvom. Americká ambasáda by sa mala z Hviezdoslavovho námestia odsťahovať. Komerčné nájomné by mohla byť dosť silná motivácia na to, aby Američania uvoľnili kúsok Hviezdoslavovho námestia.

Ani JUDr. Ing. Martin Kuruc nehlasoval za nájom pozemkov v hodnote 480.000€ ročne, nebol vtedy prítomný. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár